Lextra Kancelaria Prawna Blog

TARCZA ANTYKRYZYSOWA – Dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych – KREDYT Z DOPŁATĄ, na podstawie tarczy antykryzysowej 4.0, cz. II – dopłaty

Z cyklu „Tarcza Antykryzysowa”
Dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych – KREDYT Z DOPŁATĄ,
na podstawie tarczy antykryzysowej 4.0
cz. II – dopłaty – stan na dzień 3 lipca 2020 r.
Kredytów z dopłatami udziela bank, który zawarł z BGK umowę o współpracy. BGK publikuje na swojej stronie internetowej listę banków udzielających kredytów z dopłatami. Dopłaty są wypłacane przez BGK ze środków Funduszu Dopłat do Oprocentowania.

Dopłaty są wypłacane w okresach miesięcznych zbiorczo w odniesieniu do wszystkich umów kredytu z dopłatami zawartych przez bank. Dopłaty są wypłacane za okres nie dłuższy niż 12 miesięcy od zawarcia umowy kredytu z dopłatą. Oprocentowanie kredytu z dopłatą naliczane jest według stawki określonej w umowie kredytu z dopłatą, z zastrzeżeniem, że oprocentowanie to nie może być wyższe niż średnie oprocentowanie pozostałych kredytów obrotowych udzielanych przez bank.

Dopłata stanowi, z uwzględnieniem art. 13 ust. 1 Tarczy Antykryzysowej 4.0 (tj. dopłaty stanowią pomoc publiczną dla przedsiębiorcy, mającą na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce) oraz art. 102 ust. 3 Tarczy Antykryzysowej 4.0 (dotyczący mechanizmu korygującego ewentualne przekroczenie limitu dopłat na dany rok budżetowy):

1) część odsetek należnych bankowi i odpowiada, w przypadku:

a) mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia 651/2014 – 2 punktom procentowym,

b) innego przedsiębiorcy – 1 punktowi procentowemu;

2) całość odsetek należnych bankowi, jeżeli oprocentowanie kredytu z dopłatą nie przekracza wartości określonej powyżej dla danej kategorii przedsiębiorców.

Przedsiębiorca spłaca część odsetek należnych bankowi stanowiących różnicę między odsetkami naliczonymi według oprocentowania i kwotą dopłaty. Dopłata jest wypłacana, jeżeli przedsiębiorca nie zalega ze spłatą kapitału kredytu oraz odsetek.


Dopłaty nie mogą być stosowane, jeżeli są nienależne. 
Przez nienależne dopłaty rozumie się dopłaty przewidziane do wypłaty lub wypłacone na podstawie nieprawdziwych informacji lub dokumentów niepotwierdzających stwierdzonych w nich okoliczności, przedstawionych przez przedsiębiorcę. W przypadku jeżeli dopłaty zostały wypłacone, przedsiębiorca jest zobowiązany do zwrotu kwoty wypłaconych dopłat wraz z odsetkami ustawowymi naliczanymi od dnia ich wypłaty. Przedsiębiorca dokonuje zwrotu za pośrednictwem banku udzielającego kredytu, a bank udzielający kredytu dochodzi roszczeń z tytułu zwrotu dopłat.

Koszty niezbędne do dochodzenia roszczeń z tytułu zwrotu dopłat, poniesione przez bank udzielający kredytu, pokrywane są ze środków odzyskanych przez bank w ramach dochodzenia roszczeń. W zakresie, w jakim odzyskane środki nie pokrywają kosztów niezbędnych do dochodzenia roszczeń z tytułu zwrotu dopłat, koszty te pokrywa bank udzielający kredytu.

W przypadku gdy bank udzielający kredytu dochodzi roszczeń z tytułu zwrotu dopłat równolegle z dochodzeniem roszczeń z tytułu kredytu, do którego stosowane były dopłaty, a kwota odzyskana przez bank udzielający kredytu, po pomniejszeniu o koszty niezbędne do dochodzenia roszczeń z tytułu kredytu i zwrotu dopłat, nie pokrywa w całości należności z tytułu kredytu i dopłat, bank dokonuje rozliczenia dochodzonych kwot w wysokości proporcjonalnej do odzyskanych należności.

Środki zwrócone przez przedsiębiorcę oraz środki odzyskane przez bank udzielający kredytu, pomniejszone o koszty niezbędne do dochodzenia roszczeń z tytułu zwrotu dopłat, bank udzielający kredytu przekazuje do dnia 31 grudnia 2021 r. na rachunek Funduszu Dopłat do Oprocentowania, a po tym dniu – na rachunek dochodów budżetu państwa.

 

Wszystkich z Państwa pragniemy serdecznie zaprosić do kontaktu z Kancelarią celem skorzystania z pomocy prawnej. Już w kolejnym wpisie omówimy temat Tarczy Finansowej dla dużych przedsiębiorców z PFR – finansowanie preferencyjne. Zapraszamy!

LEXTRA

Lextra is a Law Firm with international standards. Lextra Law Firm strategy is focused on legal support and professional legal and tax advice to entrepreneurs.