z lekstrą przy kawie o prawie overlay

Przedsiębiorco, sprawdź co oznacza dla Twojego przedsiębiorstwa ogłoszony stan epidemii

Z cyklu „Z Lextrą przy kawie”

Przedsiębiorco, sprawdź co oznacza dla Twojego przedsiębiorstwa ogłoszony stan epidemii oraz nowe obostrzenia na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. (Dz. U. 2020 poz. 522)
Od dnia 20 marca 2020 r. został wprowadzony stan epidemii w Polsce w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii [Dz. U. 2020 poz. 491]), co to oznacza dla przedsiębiorcy? Oznacza to, w szczególności:

1. wstrzymane przemieszczanie się pasażerów w transporcie kolejowym wykonywanym z przekroczeniem granic Rzeczpospolitej Polskiej wyłącza osoby, które granicę te przekraczają w ramach wykonywanych czynności zawodowych, tj. kierowcy wykonujący przewóz drogowy w ramach międzynarodowego transportu drogowego lub międzynarodowego transportu kombinowanego w rozumieniu przepisów o transporcie drogowym (również  powracających z zagranicy innymi środkami transportu niż pojazd, którym jest wykonywany transport drogowy), oraz przez załogę statku w rozumieniu przepisów o bezpieczeństwie morskim lub załogę statku powietrznego;

2. wprowadzenie czasowego zakaz świadczenia usług dla instytucji lub zakładów pracy w branży: lokali gastronomicznych (z wyjątkiem realizacji usług na wynos), działalności związanej z organizacją, promocją lub zarządzaniem imprez (targi, konferencje, wystawy, itd.), działalności twórczej związanej ze wszystkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki, działalności związanej ze sportem, rozrywką oraz rekreacją, działalności związanej z projekcją filmów, działalnością związaną z prowadzeniem kasyn (z wyłączeniem kasyn internetowych), działalności bibliotek, muzeów, archiwów i pozostałej działalności w tym zakresie, działalności w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego, dla powierzchni handlowych powyżej 2000 m2: handlu detalicznego obejmującego handel w zakresie odzieży, tekstyliów, obuwnictwa, meblarstwa, sprzętu rtv i agd, artykułów piśmienniczych oraz księgarskich. Lokale związane z handlem detalicznym: żywności, produktów kosmetycznych, toaletowych, czystości, wyrobów leczniczych i medycznych, gazet, artykułów budowlanych i remontowych, artykułów dla zwierząt domowych oraz paliw wyłączone są z powyższego zakazu, objęte zostały czasowym ograniczeniem.

3. jeżeli plan przewiduje przeznaczenie nieruchomości, lokali i terenów do udostępnienia w celu zwalczania epidemii, Wojewoda, na podstawie informacji uzyskanej od właściwego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, informuje właściciela o obowiązku udostępnienia nieruchomości, lokalu i terenu.

4. ograniczenia co do liczby osób nie dotyczą zakładów pracy. Należy jednak stosować w nich zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego w zakresie zachowania odległości pracowników, środków dezynfekcji. Więcej informacji tutaj: (https://gis.gov.pl/aktualnosci/informacja-glownego-inspektora-sanitarnego-w-zwiazku-z-potencjalnym-ryzykiem-zakazenia-koronawirusem/ ).

Od dnia 25 marca 2020 r. wchodzą w życie nowe zmiany, w szczególności  ograniczenia w przemieszczaniu się (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii [Dz. U. 2020 poz. 522]), Co to oznacza? Oznacza to, w szczególności, że:

1. w okresie od dnia 25 marca 2020 r. do dnia 11 kwietnia 2020 r. zakazuje się na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej przemieszczania się osób przebywających na tym obszarze, z wyjątkiem przemieszczania się danej osoby w celu:

a) wykonywania czynności zawodowych lub zadań służbowych, lub pozarolniczej działalności gospodarczej, lub prowadzenia działalności rolniczej lub prac w gospodarstwie rolnym, oraz zakupu towarów i usług z tym związanych;

b) zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego, w tym uzyskania opieki zdrowotnej lub psychologicznej, tej osoby, osoby jej najbliższej, a jeżeli osoba przemieszczająca się pozostaje we wspólnym pożyciu z inną osobą – także osoby najbliższej osobie pozostającej we wspólnym pożyciu, oraz zakupu towarów i usług z tym związanych;

c) wykonywania ochotniczo i bez wynagrodzenia świadczeń na rzecz przeciwdziałania skutkom COVID-19, w tym w ramach wolontariatu;

d) sprawowania lub uczestniczenia w sprawowaniu kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych.

2. w przypadku gdy przemieszczanie się następuje:

a) pieszo – jednocześnie mogą się poruszać dwie osoby w odległości nie mniejszej niż 1,5 m od siebie;

b) środkami publicznego transportu zbiorowego – środkiem tym można przewozić, w tym samym czasie, nie więcej osób, niż wynosi połowa miejsc siedzących.

3.w trakcie sprawowania kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych, na danym terenie lub w danym obiekcie znajdowało się łącznie, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz pomieszczeń, nie więcej niż:

a) 50 osób, wliczając w to uczestników i osoby sprawujące kult religijny lub osoby zatrudnione przez zakład pogrzebowy w przypadku pogrzebu – w okresie od dnia 20 marca 2020 r. do dnia 24 marca 2020 r. oraz w okresie od dnia 12 kwietnia 2020 r. do odwołania,

b) 5 uczestników, oprócz osób sprawujących kult religijny lub osób zatrudnionych przez zakład pogrzebowy w przypadku pogrzebu – w okresie od dnia 25 marca 2020 r. do dnia 11 kwietnia 2020 r.

4. w okresie od dnia 25 marca 2020 r. do dnia 11 kwietnia 2020 r. zakazuje się:

a) organizowania zgromadzeń

b)innych niż określone w pkt 1 zgromadzeń organizowanych w ramach działalności kościołów i innych związków wyznaniowych oraz imprez, spotkań i zebrań niezależnie od ich rodzaju, z wyłączeniem spotkań danej osoby z jej osobami najbliższymi lub z osobami najbliższymi osobie, z którą pozostaje we wspólnym pożyciu.

LEXTRA

Lextra is a Law Firm with international standards. Lextra Law Firm strategy is focused on legal support and professional legal and tax advice to entrepreneurs.