z lekstrą przy kawie o prawie overlay

Od 1 stycznia 2021 roku dokumenty akcji stracą ważność z mocy prawa

Z cyklu „Z Lextrą przy kawie o prawie”

W wyniku nowelizacji kodeksu spółek handlowych z dnia 30 sierpnia 2019 roku (Dz.U. 2019 poz. 1798) wprowadza się szereg nowych rozwiązań. Najważniejsze z nich dotyczą:

– obowiązkowej dematerializacji akcji spółek akcyjnych i komandytowo-akcyjnych;

– ograniczenia prawa akcjonariusza do pozostania anonimowym;

– ujednolicenia sposobu zbywania różnych rodzajów akcji;

– ujednolicenia zasad zwoływania walnych zgromadzeń.

Czym jest dematerializacja?

Dematerializacja to koniec akcji w formie dokumentu. Od dnia 01 stycznia 2021 r. dokumenty akcji wydane przez spółkę akcyjną stracą ważność z mocy prawa. Jeżeli dotychczas Spółka wydawała dokumenty akcji, to powinna zarejestrować akcje w rejestrze akcjonariuszy, bądź w depozycie papierów wartościowych. Akcje tej samej spółki nie mogą być zarejestrowane jednocześnie w rejestrze akcjonariuszy i depozycie papierów wartościowych.

Należy mieć na uwadze, iż wybór podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy wymaga uchwały walnego zgromadzenia. Spółka zobowiązana jest wybrać podmiot, który na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, jest uprawniony do prowadzenia rachunków papierów wartościowych. Jeżeli Spółka postanowi, że wybiera depozyt papierów wartościowych, to również w tym zakresie zobowiązana jest podjąć uchwałę przez walne zgromadzenie.

Reasumując – Spółka akcyjna oraz spółka komandytowo-akcyjna powinna:

1. przed dniem 30 czerwca 2020 r. zawrzeć umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy z wybranym przez walne zgromadzenie podmiotem albo – w przypadku, gdy walne zgromadzenie podjęło uchwałę o zarejestrowaniu jej akcji w depozycie papierów wartościowych – umowy o rejestrację akcji w depozycie papierów wartościowych;

2. po zawarciu ww. umowy – pierwszy raz wezwać akcjonariuszy najpóźniej do dnia 30 czerwca 2020 r. do złożenia dokumentów akcji w spółce oraz udostępnić informacje o wezwaniu na stronie internetowej spółki w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami. Spółka wzywa akcjonariuszy pięciokrotnie do złożenia dokumentów akcji w spółce. Wezwanie następuje w sposób właściwy dla zwoływania walnego zgromadzenia spółki. Wezwania nie mogą być dokonywane w odstępie dłuższym niż miesiąc ani krótszym niż dwa tygodnie. Złożenie dokumentów akcji w spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

Niewypełnienie obowiązków dotyczących dokonywania wezwań akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji oraz zawierania umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy albo umowy o rejestrację akcji w depozycie papierów wartościowych jest zagrożone karą grzywny do 20 000 zł (odpowiedzialności za wykroczenia).

Ponadto informujemy, że od dnia 01 stycznia 2020 r. obowiązuje nowy art. 5 § 5 KSH, zgodnie z którym Spółka akcyjna i spółka komandytowo-akcyjna prowadzą własne strony internetowe i zamieszczają także na tych stronach, w miejscach wydzielonych na komunikację z akcjonariuszami, wymagane przez prawo lub ich statuty ogłoszenia pochodzące od spółek.

LEXTRA

Lextra is a Law Firm with international standards. Lextra Law Firm strategy is focused on legal support and professional legal and tax advice to entrepreneurs.