z lekstrą przy kawie o prawie overlay

Od 01 stycznia 2020 r. duży przedsiębiorca jest zobowiązany do złożenia drugiej stronie umowy oświadczenia o posiadaniu statusu dużego przedsiębiorcy

Kim jest duży przedsiębiorca?

Duży przedsiębiorca to przedsiębiorcę niebędącego mikroprzedsiębiorcą, małym przedsiębiorcą ani średnim przedsiębiorcą, czyli w zasadzie podmiot, który zatrudnia więcej niż 250 pracowników
i którego roczny obrót przekracza 50 milionów EUR, lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

Jaki obowiązek nakłada na dużego przedsiębiorcę ustawa o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych?

Duży przedsiębiorca, będący dłużnikiem w transakcji handlowej (umowie) jest zobowiązany od dnia 01 stycznia 2020 r. do złożenia drugiej stronie umowy oświadczenia o posiadaniu statusu dużego przedsiębiorcy.

Nie złożenie oświadczenia albo złożenie oświadczenie niezgodnego ze stanem rzeczywistym jest wykroczeniem zagrożonym karą grzywny.

Ponadto dłużnik będący dużym przedsiębiorcą nie może powoływać się przeciwko wierzycielowi będącemu mikroprzedsiębiorcą, małym przedsiębiorcą albo średnim przedsiębiorcą na jego oświadczenie, że nie jest mikroprzedsiębiorcą, małym przedsiębiorcą albo średnim przedsiębiorcą, chyba że mimo dołożenia należytej staranności nie wiedział o nieprawdziwości tego oświadczenia. W rezultacie duży przedsiębiorca został zobowiązany do weryfikacji statutu MŚP swojego kontrahenta z którym zawiera umowę.

Duży przedsiębiorca, który osiąga przychód przekraczający 50 mln euro, oraz podatkowe grupy kapitałowe zostały zobowiązane do składania do ministra ds. gospodarki sprawozdań o terminach zapłaty stosowanych w poprzednim roku kalendarzowym, w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku. Pierwsze sprawozdanie należy przekazać za rok 2020.

Nie przekazanie sprawozdania w terminie stanowi wykroczenie zagrożone karą grzywny.

Kary pieniężne za nadmierne opóźnienia w płatnościach?

Ustawodawca wprowadził także możliwość nałożenia przez Prezesa UOKiK na stronę postępowania administracyjnej kary pieniężnej w przypadku stwierdzenia nadmiernego opóźniania się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych. Wysokość kary obliczana jest jako suma jednostkowych kar i wyliczana według wzoru określonego w ustawie o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

Warto wyjaśnić, że nadmierne opóźnianie się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych ma miejsce w przypadku, gdy w okresie 3 kolejnych miesięcy suma wartości świadczeń pieniężnych niespełnionych oraz spełnionych po terminie przez ten podmiot wynosi co najmniej 2 000 000 złotych.

Jeżeli masz problemy z ustaleniem statusu dużego przedsiębiorcy, lub prowadzone jest postępowanie lub kontrola przez Prezesa UOKiK lub masz problemy z wyegzekwowaniem świadczeń pieniężnych, zapraszamy do kontaktu z Kancelarią. Informujemy, że w ramach obsługi prawnej świadczymy również usługi windykacyjne polegające na udzielaniu pomocy w odzyskaniu pieniędzy od dłużnika.

LEXTRA

Lextra is a Law Firm with international standards. Lextra Law Firm strategy is focused on legal support and professional legal and tax advice to entrepreneurs.