Zamówienia Publiczne

Kancelaria świadczy usługi doradztwa prawnego zarówno dla Zamawiających, jak i Wykonawców, na każdym etapie postępowania i realizacji Zamówienia Publicznego.

  • Zamawiających Kancelaria wspiera w procesach:
  • Sporządzania dokumentacji SIWZ
  • Wskazywania ryzyka związanego z procedurą przetargową
  • Opracowania wzorów umów, odpowiedzi na pytania oferentów, odpowiedzi na odwołania
    i skargi, sporządzania skarg
  • Opracowania niezbędnej dokumentacji związanej z procedurą przetargową
  • Reprezentacja przed Krajową Izbą Odwoławczą i przed sądem powszechnym

 

Wykonawców Kancelaria wspiera w procesach:

  • Sporządzania  ofert
  • Przygotowania dokumentu pełnomocnictwa konsorcjum, zgodnego z treścią i wymogami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych
  • Sporządzania pism i pytań do Zamawiającego
  • Oceny wzorów umów zamieszczanych w ramach SIWZ (wskazanie ryzyka, postanowień niekorzystnych dla Wykonawców)
  • Przygotowywania i składania odwołań, przystąpień do odwołań, skarg, odpowiedzi na skargi
  • Opracowania wzorów umów konsorcjum i umów podwykonawczych
  • Reprezentacji przed Krajową Izbą Odwoławczą