W ramach dzisiejszego spotkania „Z LEXTRA PRZY KAWIE O PRAWIE” (2)

W ramach dzisiejszego spotkania „Z LEXTRA PRZY KAWIE O PRAWIE”,

Informujemy, że dopiero od dnia 01 marca 2021 r. wnioski o wpis lub zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców będą składane wyłącznie elektronicznie

W wyniku zmian w ustawie z 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (dalej: „ustawa o KRS”) od dnia 01 marca 2020 r. miały wejść w życie istotne zmiany dla przedsiębiorców – wnioski o wpis lub zmianę wpisu składane do rejestru przedsiębiorców (KRS) miały być składane wyłącznie w formie elektronicznej.

Powyższa zmiana ma na celu usprawnienie procesu składania wniosków, jak również szybsze wydanie przez KRS rozstrzygnięcia. System teleinformatyczny, który zostanie udostępniony w celu składania wniosków, ma wskazywać tzw. „pola obowiązkowe”, które należy uzupełnić, jak również wspierać w prawidłowym wypełnieniu kolejnych pozycji poprzez możliwość wyboru z listy.

Uwaga! Przepisy te dotyczą wyłącznie przedsiębiorców! Podmioty podlegające wpisowi wyłącznie do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej nie będą zobligowane do składania wniosków za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, co oznacza, że będą mogły składać je nadal w formie papierowej.

Jednak Prezydent podpisał ustawę z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, która zmienia termin wejścia w życie ww. zmian od dnia 01 marca 2021 r. Na podstawie ww. ustawy zmieniony został również termin wejścia w życie przepisów regulujących prostą spółkę akcyjną, które również mają wejść w życie dopiero od dnia 01 marca 2021 r.

Aktualności

.