Z LEXTRA PRZY KAWIE O PRAWIE- realizacja obowiązków dotyczących tworzenia PPK nałożonych od dnia 01 stycznia 2020 r. na kolejne podmioty zatrudniające co najmniej 50 osób zatrudnionych

W ramach dzisiejszego spotkania „Z LEXTRA PRZY KAWIE O PRAWIE”,

O realizacji obowiązków dotyczących tworzenia PPK nałożonych od dnia 01 stycznia 2020 r. na kolejne podmioty zatrudniające co najmniej 50 osób zatrudnionych.

Podmioty zatrudniające według stanu na dzień 30 czerwca 2019 r. co najmniej 50 osób zatrudnionych są zobowiązane do stosowania ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (ustawa o PPK). Obowiązki wynikające z ustawy dotyczą ww. podmiotów od dnia 1 stycznia 2020 r.

Przez osoby zatrudnione rozumie się osoby podlegające obowiązkowo ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu, które zostały wymienione w ustawie o PPK, tj.: pracowników w rozumieniu Kodeksu pracy, osoby fizyczne wykonujące pracę nakładczą, które ukończyły 18 rok życia, członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych lub spółdzielni kółek rolniczych, osoby fizyczne, które ukończyły 18. rok życia, wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, członków rad nadzorczych wynagradzanych z tytułu pełnienia tych funkcji, osoby wskazane powyżej (z wyjątkiem członków rad nadzorczych) przebywające na urlopach wychowawczych lub pobierające zasiłek macierzyński lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego.

Ważna data: 11 maja 2020 r.

Podmiot zatrudniający spełniający ww. kryteria jest zobowiązany do zawarcia umowy o prowadzenie PPK w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po upływie 3 miesięcy od dnia 01 stycznia 2020 r., czyli najpóźniej do dnia 11 maja 2020 r. Umowa jest zawierana w imieniu i na rzecz osoby będącej w tym dniu osobą zatrudnioną, chyba że osoba ta przed upływem tego terminu złoży deklarację, o której mowa w art. 23 ust. 2 ustawy o PPK, czyli deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK.

Ważna data: 24 kwietnia 2020 r.

Podmiot zatrudniający spełniający ww. kryteria jest zobowiązany do zawarcia umowy o zarządzanie PPK, na podstawie art. 134 ust. 3 ustawy o PPK, nie później niż 10 dni roboczych przed upływem terminu do zawarcia umowy o prowadzenie PPK, tj. do dnia 24 kwietnia 2020 r.

Sankcje

Za nie dopełnienie obowiązku zawarcia umowy o zarządzanie PPK w przewidzianym przepisami terminie, grozi kara grzywny w wysokości do 1,5% funduszu wynagrodzeń u danego podmiotu zatrudniającego w roku obrotowym poprzedzającym popełnienie czynu zabronionego (art. 106 ustawy o PPK).

Natomiast za nie dopełnienie obowiązku zawarcia w imieniu i na rzecz osoby zatrudnionej umowy o prowadzenie PPK w przewidzianym terminie grozi kara grzywny w wysokości od 1000 zł do 1 000 000 zł (art. 107 pkt 1 ustawy o PPK).

***

Udzielamy pomocy prawnej w weryfikacji podlegania przepisom ustawy o PPK, jak również świadczymy pomoc przy zawieraniu umów o zarządzanie PPK i umów o prowadzenie PPK. Zapraszamy do kontaktu z Kancelarią!