Z LEXTRA PRZY KAWIE O PRAWIE- jakie uprawnienia posiada podmiot, którego autorskie prawa majątkowe do utworu zostały naruszone?

W ramach dzisiejszego spotkania „Z LEXTRA PRZY KAWIE O PRAWIE”, 

Jakie uprawnienia posiada podmiot, którego autorskie prawa majątkowe do utworu zostały naruszone?

Uprawniony z tytułu posiadania autorskich praw majątkowych do utworu np. muzycznego, literackiego, programu komputerowego etc. w przypadku ich naruszenia przez podmioty trzecie może dochodzić m. in.:

  1. zaniechania naruszania;
  2. usunięcia skutków naruszenia;
  3. naprawienia wyrządzonej szkody na zasadach ogólnych,
  4. wydania uzyskanych korzyści,
  5. domagać jednokrotnego albo wielokrotnego ogłoszenia w prasie oświadczenia o odpowiedniej treści i formie lub podania do publicznej wiadomości części albo całości orzeczenia sądu wydanego w rozpatrywanej sprawie, w sposób i w zakresie określonym przez sąd.

Zgodnie z art. 79 ust. 1 pkt 3 lit. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, można dochodzić naprawienia wyrządzonej szkody poprzez zapłaty sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej dwukrotności, a w przypadku, gdy naruszenie jest zawinione – trzykrotności stosownego wynagrodzenia, które w chwili jego dochodzenia byłoby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie z utworu. Jednak Trybunał Konstytucyjny wyrokiem z dnia 23 czerwca 2015 r. sygn. akt SK 32/14 uznał za niekonstytucyjny ww. artykuł w zakresie, w jakim uprawniony, którego autorskie prawa majątkowe zostały naruszone, może żądać od osoby, która naruszyła te prawa naprawienia wyrządzonej szkody poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej - w przypadku gdy naruszenie jest zawinione - trzykrotności stosownego wynagrodzenia.

Natomiast wyrokiem z dnia 5 listopada 2019 r., sygn. akt P 14/19 Trybunał Konstytucyjny potwierdził, że ww. przepis w pozostałym zakresie jest zgodny z konstytucją, a więc uprawniony z tytułu naruszenia może dochodzić naprawienia wyrządzonej szkody poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej dwukrotności wynagrodzenia, które w chwili jego dochodzenia byłoby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie z utworu. Powyższe roszczenie nie jest uzależnione od winy naruszającego, dlatego też zdaniem Trybunału Konstytucyjnego ww. przepis w ww. zakresie jest zgodny z konstytucją.

Wyrok dostępny jest tutaj