Z LEXTRA PRZY KAWIE O PRAWIE- informujemy o zmianach - kara finansowa za niewykonanie obowiązków określonych w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu będzie mogła zostać nałożona także na dyrektorów lub menadżerów, a ni

W ramach dzisiejszego spotkania „Z LEXTRA PRZY KAWIE O PRAWIE”,

Informujemy o zmianach - kara finansowa za niewykonanie obowiązków określonych w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu będzie mogła zostać nałożona także na dyrektorów lub menadżerów, a nie tylko na członków zarządu

Prezydent podpisał ustawę z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmowi. Zmiana wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia ustawy.

Ustawodawca postanowił rozszerzyć krąg podmiotów, które mogą ponosić odpowiedzialność za niewykonanie obowiązków określonych w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (art. 154 ustawy). Do tej pory odpowiedzialność ponosili przede wszystkim członkowie zarządu danej jednostki. W wyniku nowelizacji kara finansowa będzie mogła zostać nałożona również na kadrę kierowniczą wyższego szczebla odpowiedzialną za wykonywanie obowiązków określonych w ustawie (art. 6 ustawy) oraz pracownika zajmującego kierownicze stanowisko odpowiedzialnego za zapewnienie zgodności działalności podmiotu oraz jego pracowników i innych osób wykonujących czynności na rzecz tego podmiotu z przepisami o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (art. 8 ustawy). Kara finansowa może zostać nałożona na osobę odpowiedzialną za wykonanie obowiązków określonych w ustawie w czasie, w którym naruszono te przepisy w wysokości do 1 000 000 zł. Oznacza to, że ukarane mogą zostać osoby, które nie są członkami zarządu, a więc dyrektorzy, menedżerowie lub inne osoby, które są odpowiedzialne za zapewnienie zgodności działalności danego podmiotu z przepisami o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Osoby wykonujące obowiązki nałożone ww. ustawą powinny pomyśleć nad wykupieniem dodatkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za wypełnienie obowiązków nałożonych ustawą, skoro mogą ponosić odpowiedzialność osobistą (niezależnie od członków zarządu) nawet, gdy są to osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę.

Nowelizacja wprowadziła również wymaganie, aby beneficjenci rzeczywiści lub wspólnicy (akcjonariusze) podmiotu zajmującego się obrotem nieruchomościami oraz osoby zajmujące stanowiska kierownicze w tym podmiocie nie byli karani. Generalny Inspektor może żądać przedstawienia przez te osoby zaświadczenia o niekaralności za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Nowelizacja wprowadza również nowe wymaganie dla beneficjentów rzeczywistych oraz osób zajmujących stanowisko kierownicze w podmiocie, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 16 ustawy polegające na spełnieniu kryterium kompetencji i wiedzy (art. 129 ust. 1a ustawy). Nowelizacja precyzuje, ww. osoby fizyczne są zobowiązane posiadać wiedzę lub doświadczenie w zakresie działalności, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 16 ustawy. Warunek ten uznaje się za spełniony w szczególności w przypadku: 1) ukończenia szkolenia lub kursu obejmujących prawne lub praktyczne zagadnienia związane ze świadczeniem usług, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 16 ustawy, lub 2) wykonywania, przez okres co najmniej roku, czynności związanych ze świadczeniem usług, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 16 ustawy – potwierdzonych odpowiednimi dokumentami. Osoby fizyczne, które są beneficjentami rzeczywistymi lub zajmują stanowisko kierownicze w ww. podmiocie są zobowiązane spełnić warunek wiedzy i doświadczenia (art. 129 ust. 1a ustawy) nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy. W przypadku niedopełnienia obowiązku przedstawienia zaświadczenia o niekaralności lub dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje osoba, która była zobowiązana do ich przedłożenia może zostać ukarana karą pieniężną w wysokości do 10 000 zł.

Podmiot, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 16 ustawy to przedsiębiorca, niebędący innymi instytucjami obowiązanymi, świadczący usługi polegające na: tworzeniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, pełnieniu funkcji członka zarządu lub umożliwianiu innej osobie pełnienia tej funkcji lub podobnej funkcji w osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, zapewnianiu siedziby, adresu prowadzenia działalności lub adresu korespondencyjnego oraz innych pokrewnych usług osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, działaniu lub umożliwieniu innej osobie działania jako powiernik trustu, który powstał w drodze czynności prawnej, działaniu lub umożliwieniu innej osobie działania jako osoba wykonująca prawa z akcji lub udziałów na rzecz podmiotu innego niż spółka notowana na rynku regulowanym podlegającym wymogom dotyczącym ujawniania informacji zgodnie z prawem Unii Europejskiej lub podlegająca równoważnym standardom międzynarodowym.

Ustawę wprowadzającą zmiany znajdziesz tutaj.

Jeżeli chcesz się dowiedzieć jakie nowe obowiązki dotyczą Twojego podmiotu, zapraszamy do kontaktu z Kancelarią.