Z LEXTRA PRZY KAWIE O PRAWIE- od dnia 13 października 2019 r. weszły w życie nowe obowiązki dla spółek prawa handlowego – zgłoszenie informacji do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (2)

W ramach dzisiejszego spotkania „Z LEXTRA PRZY KAWIE O PRAWIE”,

Informujemy, że od dnia 13 października 2019 r. weszły w życie nowe obowiązki dla spółek prawa handlowego –
zgłoszenie informacji do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych

NOWY OBOWIĄZEK DLA SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO OD DNIA 13 PAŹDZIERNIKA 2019 R. -

ZGŁOSZENIE INFORMACJI DO CENTRALNEGO REJESTRU BENEFICJENTÓW RZECZYWISTYCH (CRBR)

 

Czym jest Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych?

 

CRBR to system, w którym są gromadzone i przetwarzane informacje o beneficjentach rzeczywistych, tj. osobie fizycznej lub osobach fizycznych sprawujących bezpośrednią lub pośrednią kontrolę poprzez posiadane uprawnienia, które wynikają z okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiające wywieranie decydującego wpływu na czynności lub działania podejmowane, lub osobę fizyczną lub osoby fizyczne, w imieniu których są nawiązywane stosunki gospodarcze lub przeprowadzana jest transakcja okazjonalna, w tym posiadających więcej niż 25% udziałów/akcji/głosów.

Organem właściwym w sprawach Rejestru jest minister właściwy do spraw finansów publicznych.

 

Jakie podmioty są zobowiązane do zgłoszenia informacji o beneficjentach rzeczywistych i ich aktualizacji w CRBR?

 1. spółki jawne;
 2. spółki komandytowe;
 3. spółki komandytowo-akcyjne;
 4. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością;
 5. proste spółki akcyjne (od dnia 1 marca 2020 r.);
 6. spółki akcyjne, z wyjątkiem spółek publicznych.

 

Jakie dane podlegają zgłoszeniu do CRBR?

Dane identyfikacyjne spółki, tj.

 1. nazwa (firma),
 2. forma organizacyjna,
 3. siedziba,
 4. numer w Krajowym Rejestrze Sądowym,
 5. NIP;

Dane identyfikacyjne beneficjenta rzeczywistego i członka organu lub wspólnika uprawnionego do reprezentowania spółki:

 1. imię i nazwisko,
 2. obywatelstwo,
 3. państwo zamieszkania,
 4. numer PESEL albo data urodzenia - w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL,
 5. informacja o wielkości i charakterze udziału lub uprawnieniach przysługujących beneficjentowi rzeczywistemu.

 

Kto może wykonać zgłoszenie do CRBR?

Osoba uprawniona do reprezentacji spółki zobowiązanej do zgłoszenia osobiście. Nie ma możliwości udzielenia realizacji ww. zobowiązania przez pełnomocnika.

 

Jak należy dokonać zgłoszenia do CRBR?

Zgłoszenie do CRBR składa się bezpłatnie w formie elektronicznej na stronie internetowej https://www.podatki.gov.pl/crbr/.

 

Należy wybrać REJESTR CRBR -> UTWORZYĆ ZGŁOSZENIE -> w gotowym formularzu uzupełnić NIP spółki i formę organizacyjną -> utworzyć NOWE ZGŁOSZENIE poprzez wskazanie daty zdarzenia -> uzupełnić formularz zgłoszenia w wymaganych polach -> podpisać i wysłać zgłoszenie elektronicznie.

Zgłoszenie powinno zostać podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym
lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP
. Osoba składająca zgłoszenie składa oświadczenie o prawdziwości zgłaszanych informacji pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

 

W jakim terminie należy dokonać zgłoszenia?

Spółki, które zostały wpisane do KRS przed dniem wejścia w życie przepisów dotyczących Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (przed dniem 13 października 2019 r.), mają obowiązek zgłosić informacje o beneficjentach rzeczywistych do dnia 13 kwietnia 2020 r.

 

Podmioty, które zostały wpisane do KRS po dniu 13 października 2019 r., mają obowiązek zgłosić dane beneficjenta rzeczywistego nie później niż w terminie 7 dni od dnia wpisu
do KRS.

 

W przypadku aktualizacji przekazanych informacji  zgłoszenia zmiany należy dokonać
w terminie 7 dni od ich zmiany.

Do biegu terminów nie wlicza się sobót i dni ustawowo wolnych od pracy.

 

Czy CRBR jest jawny?

Tak. Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych jest jawny, a informacje zgromadzone
w Rejestrze mają być udostępniane bezpłatnie. Dane wpisane do Rejestru korzystają
z domniemania prawdziwości.

 

Czy spółce, która nie dokona zgłoszenia mogą grozić sankcje pieniężne?

Tak. Spółki, które nie dopełniły obowiązku zgłoszenia informacji do CRBR w terminie wskazanym w ustawie, podlegają karze pieniężnej do wysokości 1 000 000 zł.

 

Podstawa prawna

Art. 2 ust. 2 pkt 1), art. 55-71 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2019 r. poz. 1115 z późn. zm.)