Z LEXTRA PRZY KAWIE O PRAWIE- co może zrobić podróżny w przypadku, gdy biuro podróży stanie się niewypłacalne (zbankrutuje)

W ramach dzisiejszego spotkania „Z LEXTRA PRZY KAWIE O PRAWIE”,

Informujemy co może zrobić podróżny w przypadku, gdy biuro podróży stanie się niewypłacalne (zbankrutuje)

W przypadku, gdy biuro podróży, w którym wykupiliśmy wycieczkę stanie się niewypłacalne (ogłosi upadłość) należy rozważyć dwie sytuacje:

  1. gdy jeszcze nie wyjechaliśmy na urlop,
  2. gdy już jesteśmy na urlopie.

W sytuacji pierwszej, gdy wyjazd jeszcze się nie rozpoczął, ubezpieczyciel ma obowiązek przyjąć zgłoszenie od podróżnego, który nie otrzymał zwrotu: 1) kosztów powrotu do kraju, w przypadku samodzielnej organizacji tego powrotu przez podróżnego; 2) wpłat (lub ich części) z tytułu zapłaty za imprezę turystyczną lub powiązane usługi.

Należy mieć na uwadze, że warunkiem jest wystąpienie przyczyny wynikającej z winy organizatora turystyki lub przedsiębiorcy udostępniającego nabywanie powiązanych usług turystycznych, bądź osób działających w ich imieniu.

Podróżny do zgłoszenia roszczeń ubezpieczycielowi powinien dołączać: 1) kopię umowy o udział w imprezie turystycznej (bądź kopie dokumentów potwierdzających nabycie powiązanych usług turystycznych); 2) oświadczenie podróżnego, w którym stwierdza się niewykonanie zobowiązań umownych o określonej wartości; 3) kopię dowodu wpłaty na rzecz organizatora turystyki.

Ubezpieczyciel powinien dokonać wypłaty w terminie 30 dni od dnia doręczenia informacji o szczegółowym wyliczeniu kwot należnych podróżnemu. Jeżeli środki na wypłaty nie wystarczą wówczas sprawa jest przekazywana do marszałka województwa oraz Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

W drugim przypadku, gdy już wyjazd się rozpoczął i jesteśmy na urlopie, to marszałek województwa lub upoważniona przez niego jednostka może pokryć koszty kontynuacji imprezy turystycznej lub koszty powrotu podróżnych do kraju. Podróżny może znaleźć się w sytuacji, że jego wyjazd zostanie przerwany, a więc nie dojdzie do zrealizowania umowy, co otwiera mu również drogę do ewentualnych roszczeń o odszkodowanie lub zadośćuczynienie za niewykonanie umowy.

Kancelaria udziela pomocy prawnej w odzyskiwaniu należności od upadłego biura podróżny. Zapraszamy do kontaktu z Kancelarią!