Z LEXTRA PRZY KAWIE O PRAWIE- TSUE wydał w dniu 11 września 2019 r. korzystny wyrok dla posiadaczy kredytów konsumenckich w sprawie zwrotu kredytobiorcom wszystkich kosztów kredytu w przypadku jego wcześniejszej spłaty

W ramach dzisiejszego spotkania „Z LEXTRA PRZY KAWIE O PRAWIE”,

Informujemy, że Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał w dniu 11 września 2019 r. wyrok w sprawie o sygn. akt C-383/18 korzystny dla posiadaczy kredytów konsumenckich w sprawie zwrotu kredytobiorcom wszystkich kosztów kredytu w przypadku jego wcześniejszej spłaty


W przypadku spłaty całości kredytu przed terminem określonym w umowie, całkowity koszt kredytu ulega obniżeniu o te koszty, które dotyczą okresu, o który skrócono czas obowiązywania umowy, chociażby konsument poniósł je przed tą spłatą. Kredytodawca jest zobowiązany do rozliczenia z konsumentem kredytu w terminie 14 dni od dnia dokonania wcześniejszej spłaty kredytu w całości.

Banki jednak nawet w przypadku wcześniejszej spłaty kwestionowały możliwość zwrotu zapłaconej np. prowizji, opłaty administracyjnej, składek za ubezpieczenie kredytu za okres z góry. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku wydanym w dniu 11 września 2019 r. rozstrzygnął wątpliwości przedstawione we wniosku prejudycjalnym Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie. Orzeczenie powinno stanowić wskazówkę dla sądów krajowych jak interpretować przepisy dotyczące konieczności zwrotu przez kredytodawcę części całkowitego kosztu kredytu w przypadku wcześniejszej spłaty i jak orzekać w przypadku roszczeń konsumentów.

Rzecznik Generalny TSUE w sprawie C-383/18 jeszcze przed wydaniem rozstrzygnięcia podnosił, że „w przypadku spłaty całości kredytu przed terminem określonym w umowie, całkowity koszt kredytu ulega obniżeniu o te koszty, które dotyczą okresu, o który skrócono czas obowiązywania umowy, chociażby konsument poniósł je przed tą spłatą. Konsument ma prawo w każdym czasie spłacić w całości lub w części swoje zobowiązania wynikające z umowy o kredyt. W takich przypadkach jest on uprawniony do uzyskania obniżki całkowitego koszty kredytu, na którą składają się odsetki i koszty przypadające na pozostały okres obowiązywania umowy”. Podobne stanowisko w ww. zakresie zajęli Rzecznik Finansowy i Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. „(…) skuteczność prawa konsumenta do obniżki całkowitego kosztu kredytu byłaby osłabiona, gdyby obniżenie kredytu mogło ograniczyć się do uwzględnienia jedynie kosztów przedstawionych przez kredytodawcę jako zależne od okresu obowiązywania umowy, ponieważ (…) wysokość i podział kosztów są określane jednostronnie przez bank, a rozliczenie kosztów może obejmować pewną marżę zysku” – wskazał TSUE.

Wyrok TSUE powinien zakończyć spór co do zakresu obniżki kosztów kredytu w przypadku wcześniejszej spłaty i powinien stanowić podstawę do pozytywnego rozpatrywania wniosków przez banki.