Z LEXTRA PRZY KAWIE O PRAWIE- na jakiej podstawie mogą być przetwarzane dane osobowe członków wspólnoty mieszkaniowej przez wspólnotę i zarządcę?

W ramach dzisiejszego spotkania „Z LEXTRA PRZY KAWIE O PRAWIE”,

FUNKCJONOWANIE RODO

Na jakiej podstawie mogą być przetwarzane dane osobowe członków wspólnoty mieszkaniowej przez wspólnotę i zarządcę?

Wspólnota mieszkaniowa przetwarza dane osobowe jej członków m. in. takie jak imię, nazwisko, pesel, miejsce zamieszkania. Czy mieszkańcy jednak zdają sobie sprawę na jakiej podstawie ma to miejsce albo jak dane trafiają do wybranego zarządcy i na jakiej podstawie? Wspólnota mieszkaniowa jest administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 7 RODO. Właściciele lokali mogą w umowie o ustanowieniu odrębnej własności lokali albo w umowie zawartej później w formie aktu notarialnego określić sposób zarządu nieruchomością wspólną, a w szczególności mogą powierzyć zarząd osobie fizycznej albo prawnej. Podstawą przetwarzania przez Zarządcę danych osobowych członków wspólnoty mieszkaniowej jest zawarta przez Zarządcę ze wspólnotą umowa określająca sposób zarządu nieruchomością wspólną, której dopuszczalność zawarcia przewiduje art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali. Wspólnota powierza zatem administrowanie Zarządcy, który na podstawie art. 28 RODO staje się podmiotem przetwarzającym na podstawie umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych. Zarządca działa w imieniu Wspólnoty, a więc jest podmiotem przetwarzającym w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 8 RODO. Zarządca powinien również pamiętać, żeby wystawić odpowiednie upoważnienia swoim pracownikom, którzy będą posiadać dostęp do danych członków wspólnoty.

Zgodnie z art. 29 RODO, podmiot przetwarzający oraz każda osoba działająca z upoważnienia administratora lub podmiotu przetwarzającego i mająca dostęp do danych osobowych przetwarza je wyłącznie na polecenie administratora, chyba że wymaga tego prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego.

Podsumowując, dane osobowe członka wspólnoty mieszkaniowej przetwarzane są przez wspólnotę mieszkaniową co do zasady na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) i f) RODO, a przez Zarządcę w oparciu o umowę o powierzeniu przetwarzania danych, tj. umowę, o której mowa w art. 28 RODO.