Z LEXTRA PRZY KAWIE O PRAWIE- Miałeś nieudany urlop? Masz prawo do odszkodowania! Dowiedz się, jak je uzyskać

W ramach dzisiejszego spotkania „Z LEXTRA PRZY KAWIE O PRAWIE”,

Miałeś nieudany urlop? Masz prawo do odszkodowania! Dowiedz się, jak je uzyskać.

Brak widoku na morze, zredukowana ilość posiłków w hotelu, brak realizacji wszystkich punktów wycieczki - te i wiele innych problemów dotykają podróżujących, którzy wykupili wycieczki organizowane przez biura podróży. Co zrobić w takim przypadku?

Podstawa prawna

Podstawą prawną regulującą warunki oferowania, sprzedaży oraz realizacji usług bądź imprez turystycznych reguluje ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (dalej: „ustawa”).

O usługach turystycznych mówimy w przypadku przewozu pasażerów, zakwaterowania w celach innych niż pobytowe, które nie jest nieodłącznym elementem przewozu pasażerów, wynajmu pojazdów samochodowych lub innych pojazdów silnikowych bądź innych usług świadczonych podróżnym, które nie stanowią integralnej części usług wskazanych powyżej. Natomiast impreza turystyczna to połączenie co najmniej dwóch różnych rodzajów usług turystycznych na potrzeby tej samej podróży lub wakacji, połączone przez jednego przedsiębiorcę turystycznego, w tym na prośbę podróżnego lub zgodnie z jego wyborem, przed zawarciem umowy obejmującej wszystkie usługi lub niezależnie od tego, czy zawarto odrębne umowy z dostawcami poszczególnych usług turystycznych.

Zgodnie z treścią ustawy organizator turystyki ponosi odpowiedzialność za wykonanie usług turystycznych objętych umową o udział w imprezie turystycznej, bez względu na to, czy usługi te mają być wykonane przez organizatora turystyki, czy przez innych dostawców usług turystycznych, co oznacza, że to biuro podróży ponosi odpowiedzialność za wykonanie wszystkich usług wskazanych w umowie (art. 48 ust. 1 ustawy).

Niezgodność z umową oraz świadczenia zastępcze

Jeśli usługa turystyczna jest wykonywana niezgodnie z umową (niższy standard, brak przewodnika, kwaterunek w innym hotelu, etc.) to podróżny powinien niezwłocznie, w miarę możliwości w trakcie trwania imprezy turystycznej, zawiadomić o tym organizatora. Niezgodność powinna być usunięta w rozsądnym terminie, a jeśli organizator jej nie usunie, podróżny może dokonać tego sam i wystąpić o zwrot poniesionych, niezbędnych wydatków.

Organizator turystyki, który w czasie trwania imprezy turystycznej nie wykonuje przewidzianych w umowie usług stanowiących istotną część tej imprezy jest obowiązany, bez obciążania podróżnego dodatkowymi kosztami, wykonać w ramach tej imprezy odpowiednie świadczenia zastępcze - poprzez np. zwiedzanie innej atrakcji turystycznej. Jeżeli jakość świadczeń zastępczych jest niższa od jakości usługi określonej w programie imprezy turystycznej, organizator turystyki powinien odpowiednio obniżyć cenę imprezy turystycznej, jednakże podróżny może odrzucić zaproponowane świadczenia zastępcze w przypadku gdy nie są one porównywalne z tym, co zostało uzgodnione w umowie o udział w imprezie turystycznej lub jeżeli przyznana obniżka ceny jest nieodpowiednia.

Odszkodowanie czy zadośćuczynienie?

Jeżeli nie jest możliwe zaproponowanie świadczeń zastępczych lub podróżny je odrzuci, podróżny jest uprawniony do uzyskania obniżenia ceny, odszkodowania lub zadośćuczynienia.

Obniżka ceny przysługuje podróżnemu za każdy okres, w trakcie którego stwierdzono niezgodność, chyba że niezgodność została spowodowana wyłącznym działaniem lub zaniechaniem podróżnego. Kwota ta zależna jest od rodzaju i stopnia niezgodności oraz od czasu trwania niezgodności.

Odszkodowanie a zadośćuczynienie to dwa odrębne terminy. Odszkodowanie przysługuje za szkodę majątkową, obejmującą zarówno rzeczywiście wyrządzoną szkodę, czyli straty, które poniósł poszkodowany jak i utracone korzyści. Natomiast zadośćuczynienie przysługuje za szkodę niemajątkową, czyli cierpienia fizyczne i psychiczne wynikające z niedogodności podczas imprezy turystycznej.

Kiedy nie przysługują powyższe prawa?

Podróżnemu nie przysługuje odszkodowanie lub zadośćuczynienie za niezgodność usług turystycznych z umową, w przypadku gdy organizator turystyki udowodni, że winę za niezgodność ponosi podróżny lub osoba trzecia, niezwiązana z wykonywaniem usług turystycznych objętych umową o udział w imprezie turystycznej, a niezgodności nie dało się przewidzieć lub uniknąć, albo niezgodność została spowodowana nieuniknionymi i nadzwyczajnymi okolicznościami.

Uwaga!
Roszczenia o obniżkę ceny, odszkodowanie i zadośćuczynienie
przedawniają się z upływem 3 lat!

Czytelniku, jeśli potrzebujesz wsparcia przy dochodzeniu rekompensaty za zmarnowany urlop, zapraszamy do kontaktu z Kancelarią!

Aktualności

.