Z LEXTRA PRZY KAWIE O PRAWIE- czy osoba pełniąca obowiązki członka zarządu, ale bez formalnego powołania do zarządu ponosi odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe spółki w przypadku bezskuteczności egzekucji wobec spółki?

W ramach dzisiejszego spotkania „Z LEXTRA PRZY KAWIE O PRAWIE”,

Czy osoba pełniąca obowiązki członka zarządu, ale bez formalnego powołania do zarządu ponosi odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe spółki w przypadku bezskuteczności egzekucji wobec spółki?

Członkowie zarządu spółek kapitałowych powinni mieć na uwadze, że za zaległości podatkowe spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji, spółki akcyjnej lub spółki akcyjnej w organizacji odpowiadają solidarnie całym swoim majątkiem, jeżeli egzekucja z majątku spółki okazała się w całości lub w części bezskuteczna.

Odpowiedzialność obejmuje zaległości podatkowe z tytułu zobowiązań, które powstały w czasie pełnienia przez członka zarządu obowiązków. Odpowiedzialność może ponosić również były członek zarządu.

Członek zarządu może bronić się przed odpowiedzialnością, jeżeli wykaże, że we właściwym czasie zgłoszony został wniosek o ogłoszenie upadłości lub w tym czasie zostało otwarte postępowanie restrukturyzacyjne albo zatwierdzono układ w postępowaniu o zatwierdzenie układu, albo niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości nastąpiło bez jego winy; oraz wskaże mienia spółki, z którego egzekucja umożliwi zaspokojenie zaległości podatkowych spółki w znacznej części.

Jednakże co w sytuacji, gdy członek zarządu pomimo formalnego powołania pozostaje bierny w sprawach spółki, a obowiązki zarządu wykonuje inna osoba?

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku w wyroku z dnia z dnia 29 maja 2019 r., sygn. akt I SA/Bk 61/19, stanął na stanowisku, że "pełnienie obowiązków członka zarządu" oznacza zajmowanie stanowiska od chwili powołania do chwili odwołania, bez względu na to, czy osoba faktycznie wykonuje te obowiązki, czy też pozostaje przy ich wykonywaniu bierna. Przekazanie nieformalnie uprawnień do kierowania sprawami spółki nie stanowi przesłanki egzoneracyjnej. Sąd zgodził się z tezą, że zarówno wykładnia gramatyczna, jak i wykładnia systemowa, i celowościowa pozwalają na przyjęcie, że zwrot "pełnienie funkcji członka zarządu" oznacza powiązanie z formalnym przyjęciem tej funkcji, a nie z faktycznym wpływem na działanie spółki. Wobec powyższego, nawet w przypadku, gdy osoba trzeba pełni obowiązki członka zarządu, to nie będzie ona ponosiła odpowiedzialności na ww. podstawie, jeżeli nie została formalnie powołana przez odpowiednie organy i nie wyraziła zgody na takie powołanie. Orzeczenie nie jest jeszcze prawomocne.

Aktualności

.