Z LEXTRA PRZY KAWIE O PRAWIE- zamawiający nie powinien utrudniać udziału w postępowaniu wykonawcom

W ramach dzisiejszego spotkania „Z LEXTRA PRZY KAWIE O PRAWIE”,

Kilka słów o tym, że zamawiający nie powinien utrudniać udziału w postępowaniu wykonawcom

To zamawiający jako decydent przetargu jest zobowiązany do określenia warunków udziału w postępowaniu. Konkretyzacji tych warunków zamawiający dokonuje w ogłoszeniu o zamówieniu i w SIWZ, poprzez opisanie sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków. Opis ten stanowi więc swojego rodzaju kryterium, jakim zamawiający będzie się kierował przy ocenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu. Brak czy też niewłaściwe opisanie (w zamówieniu czy w SIWZ) warunków może prowadzić do dowolności przy ocenie spełnienia warunków przez wykonawców i stwarzać możliwość podejmowania arbitralnych decyzji, a także - do sztucznego zawężania kręgu podmiotów zainteresowanych w udziale w zamówieniu, na co zwrócił uwagę Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 6 marca 2019 r., sygn. akt I GSK 1056/18. W rozpatrywanej sprawie zamawiający naruszył art. 7 ust. 1 pzp przez wprowadzenie warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej w sposób, który mógł utrudniać uczciwą konkurencję i nie zapewniać równego traktowania wykonawców. Naruszenie to polegało na zastrzeżeniu, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykażą, że mają dodatni wynik finansowy.

W orzecznictwie sądów administracyjnych przyjmuje się, że wymaganie od potencjalnych wykonawców wykazania się niezbędnymi uprawnieniami i kwalifikacjami musi wynikać z planowanego zadania i mieć odniesienie w treści SIWZ. Podobnie jest z wprowadzeniem jako warunku udziału w postępowaniu dodatniego wyniku finansowego.W przypadku nieprawidłowego opisu warunków oraz dokumentów wymaganych na te okoliczności zamawiający w istocie narusza przepisy pzp. Dla Zamawiających istotne jest przy korzystaniu z dofinansowania ze środków finansowych UE, że co do zasady naruszenie pzp, które wywołuje skutki finansowe powoduje obniżenie (korektę) przyznanego dofinansowania. Zamawiający powinni zatem obiektywnie dobierać warunki i dokumenty wymagane od wykonawców, aby nie narazić się na korekty finansowe.

Wykonawcy również mogą bronić się przed nieprawidłowymi postanowieniami SIWZ korzystając z instytucji zadawania pytań do treści SIWZ lub wnosząc odwołanie od treści SIWZ lub ogłoszenia do KIO. Istotne jest tutaj zachowanie terminów do wniesienia odwołania, tj. 5 dni dla przetargów poniżej progów unijnych lub 10 dni dla przetargów powyżej progów unijnych. Terminy są liczone od dnia publikacji ogłoszenia odpowiednio w BZP lub Dzienniku Urzędowym UE albo zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej zamawiającego.