Z LEXTRA PRZY KAWIE O PRAWIE- pełnomocnictwa w e-zamówieniach

W ramach dzisiejszego spotkania „Z LEXTRA PRZY KAWIE O PRAWIE”

Słów kilka o formie pełnomocnictwa w e-zamówieniach

Aby pełnomocnictwo do wniosku o dopuszczenie do udziału w przetargu lub do podpisania oferty prowadzone drogą elektroniczną było skuteczne, niezbędne jest, by zostało ono złożone przez wykonawcę w formie elektronicznej oraz opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Jeśli wykonawca nie ma możliwości złożyć pełnomocnictwa w formie elektronicznej opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, możliwe jest złożenie kopii pełnomocnictwa w formie pisemnej, poświadczonej elektronicznie przez notariusza. Obecnie dotyczy to postępowań o wartości równej lub powyżej progów unijnych, które zostały wszczęte od dnia 18 października 2018 r.

Prawidłowe umocowanie do działania w imieniu wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest istotne, dlatego wykonawcy powinni pamiętać o prawidłowej formie składanego pełnomocnictwa.

Potrzebujesz pomocy z zakresu zamówień publicznych? Zapraszamy do współpracy z Kancelarią!