Z LEXTRA PRZY KAWIE O PRAWIE- odpowiedzialność zarządcy sukcesyjnego za szkody

W ramach dzisiejszego spotkania „Z LEXTRA PRZY KAWIE O PRAWIE”,

Odpowiedzialność zarządcy sukcesyjnego za szkody

W momencie powołania zarządca sukcesyjny przejmuje zarząd nad działalnością gospodarczą prowadzoną wcześniej przez zmarłego przedsiębiorcę. Tym samym ciążą na nim obowiązki i odpowiedzialność regulowana na podstawie przepisów Ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (dalej: „Ustawa”).

Na podstawie art. 33 Ustawy określona została wprost odpowiedzialność zarządcy sukcesyjnego:

1. Zarządca sukcesyjny nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania zaciągnięte na rachunek właściciela przedsiębiorstwa w spadku, o ile odrębne przepisy stanowią inaczej.

2. Zarządca sukcesyjny ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną na skutek nienależytego wykonywania obowiązków.

3. W myśl art. 12 Ustawy, o ile zarząd sukcesyjny nie został ustanowiony z chwilą śmierci przedsiębiorcy, po jego śmierci zarządcę sukcesyjnego może powołać: małżonek przedsiębiorcy, któremu przysługuje udział w przedsiębiorstwie w spadku; spadkobierca ustawowy przedsiębiorcy, który przyjął spadek, bądź spadkobierca testamentowy przedsiębiorcy, który przyjął spadek, albo zapisobierca windykacyjny, który przyjął zapis windykacyjny, jeżeli zgodnie z ogłoszonym testamentem przysługuje mu udział w przedsiębiorstwie w spadku

Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez zarządcę sukcesyjnego, powołanego z naruszeniem art. 12 Ustawy, solidarnie z zarządcą sukcesyjnym ponosi osoba, która w złej wierze powołała zarządcę sukcesyjnego lub wyraziła na to zgodę, mimo że nie była do tego uprawniona. W tym przypadku stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny o prowadzeniu cudzych spraw bez zlecenia.

Kancelaria udziela wsparcia w powołaniu zarządcy sukcesyjnego po śmierci przedsiębiorcy, zapraszamy do współpracy!