Z LEXTRA PRZY KAWIE O PRAWIE- na jakiej podstawie pracodawca może przetwarzać wizerunek pracownika?

W ramach dzisiejszego spotkania „Z LEXTRA PRZY KAWIE O PRAWIE”,

Odpowiadamy na pytanie na jakiej podstawie pracodawca może przetwarzać wizerunek pracownika?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych, pracodawca może przetwarzać następujące dane osobowe pracownika:

- imię (imiona) i nazwisko;

- data urodzenia;

- wykształcenie;

- dane kontaktowe;

- przebieg zatrudnienia;

- nr PESEL;

- rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość;

- inne dane osobowe pracownika, a także dane osobowe dzieci pracownika i innych członków jego najbliższej rodziny, jeżeli podanie takich danych jest konieczne ze względu na korzystanie przez pracownika ze szczególnych uprawnień przewidzianych w prawie pracy;

- inne dane osobowe, gdy jest to niezbędne do wypełniania obowiązku pracodawcy nałożonego przepisem prawa.

Przetwarzanie przez pracodawcę innych danych osobowych niż wymienione powyżej jest dopuszczalne wyłącznie za zgodą osoby ubiegającej się o zatrudnienie bądź pracownika, oraz tylko wtedy, gdy jest to dla nich korzystne. Zatem wynika z tego wprost, iż aby publikować wizerunek pracownika, konieczna jest jego zgoda. Aby zgoda na publikację wizerunku była poprawnie skonstruowana, powinna ona zawierać: datę i miejsce udzielenia, cel wykorzystania, czas, na jaki zgoda została udzielona oraz podpis pracownika.

By powyższa zgoda nie była wymagana, dopuszczalne jest, na gruncie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, by pracownik otrzymał umówioną zapłatę za pozowanie - o ile strony nie umówiły się wyraźnie inaczej. Umowa o wykorzystanie wizerunku powinna zawierać: przedmiot umowy (tj. wyrażenie zgody na wykorzystanie wizerunku za zapłatą), sposób wykorzystania wizerunku, pola eksploatacji, zakres czasowy i terytorialny, wysokość wynagrodzenia za pozowanie i czas jego zapłaty.

Należy mieć na uwadze, iż brak zgody pracownika, bądź brak podpisanej umowy o wykorzystanie wizerunku, wiąże się ze złamaniem nie tylko przepisów o ochronie danych osobowych, ale również przepisów dotyczących dóbr osobistych. Pracownik, którego wizerunek został udostępniony bez jego zgody bądź zapłaty należnego wynagrodzenia, ma prawo żądać zaniechania publikacji wizerunku, dopełnienia przez pracodawcę czynności niezbędnych do usunięcia skutków jego działania (w szczególności złożenia oświadczenia w odpowiedniej formie i treści np. przeprosin), jak również żądać zadośćuczynienia pieniężnego na swoją rzecz bądź na wskazany cel społeczny.

Kancelaria udziela wsparcia w przygotowywaniu niezbędnej zgody, bądź umowy o wykorzystanie wizerunku, zapraszamy do współpracy!