Doradztwo prawne

Prawo IT i Nowe Technologie B+R

Kancelaria specjalizuje się w tworzeniu, weryfikacji i aktualizacji umów wdrożeniowych (w tym dot. metodologii Agile), umów serwisowych, umów licencji oraz umów dotyczących autorskich praw majątkowych

Dla branży e-commerce Kancelaria świadczy doradztwo prawne i usługi opracowania regulaminów sklepów internetowych oraz polityki prywatności.

Partnerstwo publiczno-prywatne i Koncesje

Dla sektora publicznego i podmiotów gospodarczych Kancelaria świadczy usługi doradztwa na etapie przygotowania i przeprowadzenia postępowania PPP w pełnym zakresie.

Doradztwo i usługi prawne obejmują:

 • Udzielanie wskazówek dla podmiotu publicznego, dotyczące wyboru partnera prywatnego w sposób gwarantujący zachowanie uczciwej i wolnej konkurencji oraz przestrzeganie zasad równego traktowania, przejrzystości i proporcjonalności
 • Opracowywanie opinii prawnych
 • Przeprowadzanie analizy prawno-ekonomicznej możliwości przeprowadzenia inwestycji w formule PPP lub koncesji
 • Wybór odpowiedniej procedury postępowania i wskazanie przesłanek do jej realizacji
 • Tworzenie modelu finansowego, uwzględniającego zwrot podatku VAT z inwestycji
 • Identyfikację i określenie modeli partnerstwa dla wybranego projektu
 • Przeprowadzenie procedury wyłonienia partnera prywatnego
 • Ogłoszenie o zamówieniu
 • Udział w negocjacjach
 • Konstruowanie SIWZ
 • Opracowanie umów PPP
 • Tworzenie i rejestracja spółek celowych
 • Identyfikacja, ocena  i podział ryzyk dla stron projektu
 • Propozycja podziału zadań
 • Reprezentacja procesowa
 • Dialog techniczny
 • Konsultacje społeczne

Prawo międzynarodowe

W ramach międzynarodowego podejścia wspieramy polskich przedsiębiorców we współpracy
z kontrahentami zagranicznymi.

Pracujemy w języku angielskim i języku niemieckim. Naszymi klientami są spółki z kapitałem zagranicznym oraz inwestorzy zagraniczni, pochodzący z takich krajów jak Indie, Szwajcaria, Niemcy, Austria, Anglia, Finlandia, Szwecja.

Prawo handlowe i prawo spółek

Kancelaria optymalizuje procesy zakładania spółek oraz ich późniejszego funkcjonowania w realiach prawnych i podatkowych, zarówno dla przedsiębiorców polskich, jak i inwestorów zagranicznych, w zakresie:

 • Tworzenia spółek, oddziałów spółek, oddziałów zagranicznych i spółek celowych na potrzeby projektów innowacyjnych, komercjalizacji wiedzy, spółek spin-off oraz spin-out
 • Przygotowania projektów uchwał i protokołów zgromadzeń organów spółki
 • Przekształcania spółek
 • Kontroli i eliminacji ryzyk prawnych dla zarządzających, akcjonariuszy i udziałowców spółek
 • Tworzenia polityki bezpieczeństwa informacji i ochrony know-how
 • Doradztwa w bieżącej działalności spółki, obejmującego tworzenie regulaminów wewnętrznych, umów z kontrahentami, umów z podmiotami powiązanymi, sporządzanie opinii prawnych
 • PRAWNEGO DUE DILIGENCE PRZEDSIĘBIORSTWA
 • Wsparcia prawnego i negocjacji przy zawieraniu kontraktów
 • Kompleksowej obsługi sektora małych i średnich przedsiębiorstw
 • Negocjacji i postępowań mediacyjnych, zastępstwa procesowego
 • Monitoringu i windykacji płatności kontrahentów polskich i zagranicznych

Prawo cywilne

Prawnicy Kancelarii specjalizują się w rozwiązywaniu problemów prawa cywilnego, w tym:

 • Prowadzą sprawy dotyczące prawa zobowiązań, w tym również związane z ochroną wierzycieli i dłużników
 • Udzielają wsparcia Klientom przy rozwiązywaniu problemów z zakresu prawa nieruchomości, prawa podatkowego, prawa budowlanego czy też prawa bankowego
 • Opracowują opinie i informacje prawne, projekty umów oraz kontraktów zawieranych pomiędzy przedsiębiorcami w związku z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą
 • Reprezentują Klientów Kancelarii w postępowaniach sądowych, w szczególności z zakresu prawa zobowiązań, ochrony dóbr osobistych, prawa rzeczowego

Prawo własności intelektualnej

Kancelaria specjalizuje się w prawie własności intelektualnej, jej prawnicy:

 • Doradzają w zagadnieniach związanych z prawem nowych technologii oraz prawem Internetu
 • Opracowuj a regulaminy świadczenia usług, polityki ochrony prywatności i danych osobowych
 • Przygotowują umowy licencyjne regulujące funkcjonowanie m.in. serwisów społecznościowych, w ramach których rozpowszechniane są treści zamieszczane przez użytkowników
 • Zajmują się ochroną autorskich praw majątkowych i osobistych
 • Zapewniają kompleksową obsługę prawną w zakresie prawa IT
 • Przygotowują, opiniują oraz negocjują umowy o wykonanie i wdrożenie systemów informatycznych, a także standardowych systemów modyfikowanych następnie na potrzeby zamawiającego
 • Doradzają w zakresie umów dostawy oprogramowania, sprzętu komputerowego jaki o świadczenie usług serwisowych (serwis gwarancyjny i pogwarancyjny)
 • Doradzają również w zakresie umów outsourcingowych, a także o stworzenie i utrzymywanie serwisów internetowych

Prawo pracy

Badanie due diligence dokumentacji pracowniczej pozwala na identyfikację obszarów ryzyka oraz uniknięcie ewentualnych kar czy roszczeń pracowników.

Audyt dokumentacji pracowniczej pod względem formalno-prawnym zawiera:

Kompleksową analiza formalno-prawna podstaw zatrudnienia i współpracy – umów o pracę, umów o dzieło/zlecenia, umów o współpracę, itp.

Badanie wykonywania przez pracodawcę obowiązków wynikających z Kodeksu Pracy oraz innych przepisów prawa, w tym wewnątrzzakładowego prawa pracy (regulamin pracy i regulamin wynagradzania).

Doradztwo, dające Zleceniodawcy możliwość kompleksowego, zewnętrznego i obiektywnego spojrzenia na sprawy pracownicze.

Prawo budowlane

Zakres czynności prawników Kancelarii z zakresu prawa budowlanego obejmuje:

 • Przygotowanie i negocjowanie umów procesu budowlanego, w tym procesów budowlanych prowadzonych według standardów FIDIC, takich jak umowy o roboty budowlane, umowy z podwykonawcami, umowy o prace projektowe i nadzór autorski, umowy nadzoru inwestorskiego, umowy na zastępstwo inwestycyjne, kontrakty inżynierskie
 • Przygotowywanie projektów i negocjowanie umów deweloperskich
 • Realizację procesu budowlanego w ramach zamówień publicznych
 • Reprezentację w sporach związanych z robotami budowlanymi (postępowanie polubowne i mediacja, spory sądowe.

Prawo ochrony środowiska

Przepisy prawa ochrony środowiska mają znaczenie dla prawie wszystkich przedsiębiorców, niezależnie od ich wielkości jak i sektora, w którym działają. Usługi Kancelarii obejmują w szczególności:

 • Doradztwo prawne w zakresie aspektów prawa ochrony środowiska w procesach restrukturyzacyjnych, inwestycyjnych i transakcyjnych
 • Przygotowanie i negocjowanie umów dotyczących praw lub obowiązków wynikających z prawa ochrony środowiska, np. umów dotyczących gospodarki odpadami czy gospodarki wodno-ściekowej
 • Wsparcie w uzyskiwaniu decyzji administracyjnych udzielanych na podstawie przepisów prawa ochrony środowiska
 • Tworzenie analiz i opinii prawnych dotyczących prawa ochrony środowiska
 • Gospodarka odpadami
 • Obsługę inwestycji związanych z termomodernizacją budynków, pod kątem lepszej efektywności energetycznej
 • Szkolenia z Termomodernizacji budynków publicznych w PPP

Prawo finansów publicznych

Zespół Kancelarii świadczy usługi prawne dla jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych w zakresie:

 • Prawa zamówień publicznych
 • Prawa handlowego
 • Prawa lokalowego i prawa nieruchomości
 • Prawa pracy
 • PPP i koncesji
 • Tworzenia spółek celowych
 • Uczestnictwo z sesjach organów JST
 • Zastępstwo procesowe i nieprocesowe
 • Wydawanie opinii prawnych
 • Dokonywanie analiz prawno-finansowych

Zamówienia Publiczne

Kancelaria świadczy usługi doradztwa prawnego zarówno dla Zamawiających, jak i Wykonawców, na każdym etapie postępowania i realizacji Zamówienia Publicznego.

 • Zamawiających Kancelaria wspiera w procesach:
 • Sporządzania dokumentacji SIWZ
 • Wskazywania ryzyka związanego z procedurą przetargową
 • Opracowania wzorów umów, odpowiedzi na pytania oferentów, odpowiedzi na odwołania i skargi, sporządzania skarg
 • Opracowania niezbędnej dokumentacji związanej z procedurą przetargową
 • Reprezentacja przed Krajową Izbą Odwoławczą i przed sądem powszechnym

Wykonawców Kancelaria wspiera w procesach:

 • Sporządzania  ofert
 • Przygotowania dokumentu pełnomocnictwa konsorcjum, zgodnego z treścią i wymogami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych
 • Sporządzania pism i pytań do Zamawiającego
 • Oceny wzorów umów zamieszczanych w ramach SIWZ (wskazanie ryzyka, postanowień niekorzystnych dla Wykonawców)
 • Przygotowywania i składania odwołań, przystąpień do odwołań, skarg, odpowiedzi na skargi
 • Opracowania wzorów umów konsorcjum i umów podwykonawczych
 • Reprezentacji przed Krajową Izbą Odwoławczą

 

Obsługa sektora publicznego i organizacji NGO

Zespół Kancelarii świadczy usługi prawne dla jednostek samorządowych oraz innych jednostek sektora finansów publicznych w zakresie:

 • Prawa zamówień publicznych
 • Prawa handlowego
 • Prawa lokalowego i prawa nieruchomości
 • Prawa pracy
 • PPP i koncesji
 • Tworzenia spółek celowych
 • Uczestnictwo z sesjach organów JST
 • Zastępstwo procesowe i nieprocesowe
 • Wydawanie opinii prawnych
 • Dokonywanie znaliz prawno-finansowych

Obsługa cudzoziemców

W ramach obsługi Klientów spoza terytorium Polski, Kancelaria świadczy szeroko rozumiane usługi legalizacji ich pobytu w Polsce, w tym wsparcie w:

 • Uzyskiwaniu zezwolenia na pracę
 • Uzyskiwaniu zezwolenia na zamieszkanie/osiedlenie się na czas oznaczony
 • Przygotowywaniu wniosków o nadanie obywatelstwa polskiego
 • Przygotowywaniu wniosków o wydanie Karty Polaka
 • Wsparcie tłumacza

Doradztwo podatkowe

 • Doradztwo w zakresie optymalizacji podatkowej prowadzonej działalności gospodarczej
 • Doradztwo podatkowe optymalizacji wynagrodzeń z tytułu pracy twórczej
 • Optymalizacja dochodów z tytułu dywidend
 • Optymalizacja podatkowa przy wyborze formy prowadzenia działalności gospodarczej

Outsourcing usług księgowych i kadrowych

Kancelaria współpracuje z doradcami podatkowymi i kadrowymi, z których usług mogą skorzystać Klienci Kancelarii.

Usługi Notarialne

Bezpośrednie sąsiedztwo i długoletnia współpraca z Kancelarią Notarialną umożliwiają Klientom Kancelarii uzyskanie fachowego wsparcia notarialnego w dogodnym dla nich terminie.

Postępowania Sądowe

Kancelaria reprezentuje Klientów polskich i zagranicznych przed Sądami Powszechnymi.

Dotacje i granty

Kancelaria oferuje wsparcie w pozyskaniu grantów i dotacji unijnych na etapie poszukiwania dofinansowania i przygotowania wniosku, jak również późniejszego rozliczenia projektu w zakresie:

Zarządzania projektami Horyzont2020/ Erasmus+/ Eurostars/ NCBiR/ NCN/ RPO/ POKL/ POiG/kwalifikowalność wydatków/inne

Participants Portal (CORDIS)

Participants Identification Code -  PIC

Przygotowania wniosku / konsultacje/ review/ negocjacje

Zorganizowania konsorcjum projektowego

Wstępnej ewaluacji wniosku o dofinansowanie

Konsultacji i doradztwa dla B+R, ICT oraz start-ups

Konsultacji i doradztwa w zakresie zarządzania kwestiami prawnymi projektow, IP, Copyright, Data Protection

Oceny potencjału projektu do wdrożenia/komercjalizacji

Doradztwa w zakresie strategii komercjalizacji/ spólki spin-off i spin-out