TARCZA ANTYKRYZYSOWA- "Wakacje kredytowe", czyli prawo do zawieszenia wykonywania umowy kredytowej przez konsumenta na podstawie tarczy antykryzysowej 4.0 (stan na dzień 25 czerwca 2020 r.)

Z cyklu „Tarcza Antykryzysowa”,
Prawo do zawieszenia wykonywania umowy kredytowej przez konsumenta
na podstawie tarczy antykryzysowej 4.0
- stan na dzień 25 czerwca 2020 r.

 

W dniu 23 czerwca 2020 r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych, udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1086), tzw. Tarczę Antykryzysową 4.0.
Konsument może skorzystać z zawieszenia wykonywania umowy kredytowej. Konsumentem, w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, jest osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej, niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Na wniosek konsumenta - kredytobiorcy, kredytodawca zawiesza wykonanie:

1) umowy o kredyt konsumencki w rozumieniu ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim, albo

2) umowy o kredyt hipoteczny w rozumieniu ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami, albo

3) umowy o kredyt w rozumieniu art. 69 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe.


Zawieszenie wykonania umowy przysługuje kredytobiorcy - konsumentowi, który po dniu 13 marca 2020 r. utracił pracę lub inne główne źródło dochodu. W przypadku, w którym stroną umowy kredytu jest więcej niż jeden kredytobiorca, dla spełnienia warunku określonego w zdaniu pierwszym wystarczy utrata pracy lub innego głównego źródła dochodu przez jednego z nich. Jeżeli kredytobiorca jest stroną więcej niż jednej umowy z danym kredytodawcą, wniosek o zawieszenie wykonania umowy może dotyczyć tylko jednej z tych umów.


Kredytobiorca składa wniosek o zawieszenie wykonania umowy na trwałym nośniku, tj. materiale lub urządzeniu służącym do przechowywania i odczytywania informacji przekazywanych konsumentowi w związku z umową o kredyt, przez czas odpowiedni do celów jakim informacje te służą oraz pozwalające na odtworzenie tych informacji w niezmienionej postaci.


Wniosek o zawieszenie wykonania umowy zawiera w szczególności:

1) oznaczenie kredytobiorcy;

2) oznaczenie kredytodawcy;

3) oznaczenie umowy o kredyt;

4) wskazanie wnioskowanego okresu zawieszenia umowy;

5) oświadczenie kredytobiorcy, że po dniu 13 marca 2020 r. utracił on pracę lub inne główne źródło dochodu.


Kredytobiorca składa oświadczenie, o którym mowa w pkt 5 powyżej, pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.


Kredytodawca w terminie 14 dni od doręczenia wniosku o zawieszenie wykonania umowy potwierdza na trwałym nośniku jego otrzymanie i przekazuje potwierdzenie kredytobiorcy. Kredytodawca wskazuje w potwierdzeniu okres, na który zostało zawieszone wykonywanie umowy, oraz wysokość opłat z tytułu ubezpieczeń. Brak potwierdzenia nie wpływa na rozpoczęcie zawieszenia wykonania umowy.


Wykonanie umowy zostaje zawieszone z dniem doręczenia kredytodawcy wniosku o zawieszenie wykonania umowy, na okres wskazany przez kredytobiorcę we wniosku, nie dłuższy niż 3 miesiące.
W okresie zawieszenia wykonywania umowy kredytobiorca nie jest zobowiązany do dokonywania płatności wynikających z umowy, z wyjątkiem opłat z tytułu ubezpieczeń powiązanych z umowami.


UWAGA!!! Okres zawieszenia wykonywania umowy nie jest traktowany jako okres kredytowania
. Okres kredytowania oraz wszystkie terminy przewidziane w umowie ulegają przedłużeniu o okres zawieszenia wykonywania umowy.


W okresie zawieszenia wykonywania umowy nie są naliczane odsetki ani pobierane opłaty inne niż wskazane w potwierdzeniu otrzymanym od kredytodawcy. Ponadto, zawieszenia wykonania umowy nie stosuje się do kredytu studenckiego, o którym mowa w art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Powyższe przepisy mają zastosowanie do umów zawartych przed dniem 13 marca 2020 r., jeżeli termin zakończenia okresu kredytowania określony w tych umowach przypada po upływie 6 miesięcy od tej daty.


Jeżeli kredytodawca na wniosek kredytobiorcy zawiesił w całości lub w części spłatę jednej z umów na warunkach innych niż określone powyżej (np. prywatna oferta banku tzw. wakacji kredytowych, która określa inne warunki niż Tarcza Antykryzysowa 4.0), termin tego zawieszenia ulega skróceniu z mocy prawa z dniem doręczenia kredytodawcy wniosku o zawieszenie wykonania umowy. W przypadku określonym powyżej, kredytodawca w swoim potwierdzeniu wskazuje kredytobiorcy również sposób rozliczenia z tytułu zawieszenia spłaty umowy, które uległo skróceniu.

 

Wszystkich z Państwa pragniemy serdecznie zaprosić do kontaktu z Kancelarią celem skorzystania z pomocy prawnej.


Już w kolejnym wpisie omówimy temat prawa do zawieszenia wykonywania umowy kredytowej w spółdzielni mieszkaniowej na podstawie tarczy antykryzysowej 4.0. Zapraszamy!