TARCZA ANTYKRYZYSOWA- Prezydent RP podpisał Tarczę Antykryzysową 4.0, zniesienie wymogu składania dodatkowego wniosku o umorzenie pożyczki udzielonej mikroprzedsiębiorcy z Urzędu Pracy (stan na dzień 24 czerwca 2020 r.)

Z cyklu „Tarcza Antykryzysowa”,
Prezydent RP podpisał Tarczę Antykryzysową 4.0,
zniesienie wymogu składania dodatkowego wniosku o umorzenie pożyczki udzielonej mikroprzedsiębiorcy z Urzędu Pracy

- stan na dzień 24 czerwca 2020 r.

 

W dniu 23 czerwca 2020 r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych, udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1086), tzw. Tarczę Antykryzysową 4.0.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze zmiany wprowadzone przez Tarczę Antykryzysową 4.0:

- zniesienie warunku umorzenia udzielonej przedsiębiorcy pożyczki poprzez brak wymogu składania wniosku o jej umorzenie (szczegóły poniżej);

- zmiany w ustawie o kontroli inwestycji w zakresie zapobiegania wrogim przejęciom;

- uproszczone postępowanie restrukturyzacyjne z większymi uprawnieniami dla wierzycieli;

- zmiany dla pracodawców i pracowników w zakresie m.in. zaległego urlopu, pracy zdalnej, wypowiedzenia umowy o zakazie konkurencji;

- zmiany w dofinansowaniu do wynagrodzeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych;

- ułatwienia w realizacji zamówień publicznych;

- dopłaty do oprocentowania kredytów;

- wakacje kredytowe;

- e-rozprawy w sprawach karnych;

- mniej restrykcyjne przepisy dotyczące zadłużenia samorządów.

Wybrane zagadnienia zostaną szerzej opisane w kolejnych artykułach z cyklu Tarcza antykryzysowa.

 

ZNIESIENIE WYMOGU SKŁADANIA DODATKOWEGO WNIOSKU O UMORZENIE POŻYCZKI

 

Tarcza Antykryzysowa 4.0 znowelizowała art. 15zzd ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, dalej „Ustawa”, dotyczący udzielenia pożyczki dla mikroprzedsiębiorców w kwocie 5.000,00 zł. W poprzednio obowiązujących przepisach pożyczka wraz z odsetkami podlegała umorzeniu na wniosek mikroprzedsiębiorcy, pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki. We wniosku o umorzenie mikroprzedsiębiorca miał oświadczyć, że prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki, a oświadczenie miał złożyć pod rygorem odpowiedzialności karnej. W przypadku braku wniosku w terminie określonym w zawartej umowie pożyczka nie podlegałaby umorzeniu.

Tarcza Antykryzysowa 4.0 znowelizowała art. 15zzd ust. 7 i 8 Ustawy, znosząc dodatkowe wymaganie umorzenia pożyczki, tj. pożyczka wraz z odsetkami podlega umorzeniu z urzędu, pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki. Zniesiono warunek składania dodatkowego wniosku o umorzenie udzielonej pożyczki. Powyższe zmiany weszły w życie od dnia 24 czerwca 2020 r. Oznacza to, że pożyczka udzielona mikroprzedsiębiorcy z Urzędu Pracy zostanie umorzona z urzędu, bez potrzeby składania dodatkowych wniosków czy oświadczeń. Spełnienie warunku umorzenia, tj. prowadzenia działalności gospodarczej przez 3 miesiące od dnia udzielenia pożyczki sprawdzi urząd pracy. Jeżeli ten warunek zostanie spełniony, to pożyczka zostanie umorzona z urzędu, nawet bez wniosku mikroprzedsiębiorcy.

Umowy o udzielenie pożyczki podpisane przez mikroprzedsiębiorców razem z wnioskiem o przyznanie pożyczki przed dniem wejścia w życie Tarczy Antykryzysowej 4.0, ulegają zmianie z mocy prawa w zakresie zmian wprowadzonych w art. 15zzd Ustawy poprzez Tarczę Antykryzysową 4.0. W rezultacie pomimo, że w treści umowy o udzielenie pożyczki jest wskazane, iż do umorzenia pożyczki konieczne jest złożenie odpowiedniego wniosku w terminie określonym w umowie, to Tarcza Antykryzysowa 4.0 z urzędu ma zastosowanie w miejsce tych postanowień umownych.

Powiatowy urząd pracy jest zobowiązany niezwłocznie poinformować mikroprzedsiębiorców o zmianach wprowadzonych Tarczą Antykryzysową 4.0, przez ogłoszenie na tablicy informacyjnej w siedzibie urzędu pracy oraz w postaci elektronicznej z wykorzystaniem strony internetowej urzędu.

 

Wszystkich z Państwa pragniemy serdecznie zaprosić do kontaktu z Kancelarią celem skorzystania z pomocy prawnej.


Już w kolejnym wpisie omówimy temat wakacji kredytowych na podstawie tarczy antykryzysowej 4.0. Zapraszamy!