TARCZA ANTYKRYZYSOWA- Dofinansowanie dla przedsiębiorców będących osobami fizycznymi niezatrudniającymi pracowników części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w przypadku spadku obrotów gospodarczych (stan na dzień 22 czerwca 2020 r.)

Z cyklu „Tarcza Antykryzysowa”
Dofinansowanie dla przedsiębiorców będących osobami fizycznymi niezatrudniającymi pracowników części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19
(stan na dzień 22 czerwca 2020 r.)

 

Starosta może, na podstawie zawartej umowy, przyznać przedsiębiorcy będącemu osobą fizyczną niezatrudniającemu pracowników, dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19.

Przez spadek obrotów gospodarczych rozumie się zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym obliczone jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie dofinansowania, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego.

Dofinansowanie, o którym mowa powyżej, w przypadku spadku obrotów o:

1) co najmniej 30% – może być przyznane w wysokości 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie,

2) co najmniej 50% – może być przyznane w wysokości 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie,

3) co najmniej 80% – może być przyznane w wysokości 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie

– na okres nie dłuższy niż 3 miesiące, przypadające od miesiąca złożenia wniosku o dofinansowanie.

Rada Ministrów może, w celu przeciwdziałania COVID-19, w drodze rozporządzenia, przedłużyć powyższy okres, mając na względzie okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz skutki nimi wywołane.

Dofinansowanie jest wypłacane w okresach miesięcznych.

 

Przedsiębiorca jest obowiązany do prowadzenia działalności gospodarczej przez okres, na który przyznane zostało dofinansowanie. W przypadku nieprowadzenia działalności gospodarczej przez ten okres, przedsiębiorca jest obowiązany do zwrotu otrzymanego dofinansowania bez odsetek, proporcjonalnie do okresu nieprowadzenia działalności gospodarczej, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty.

 

Więcej informacji:

https://wroclaw.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/dofinansowanie

Wniosek o dofinansowanie można wypełnić tutaj:

https://www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup?eform=PSZ-DKDG#/inneSprawy/wyborUrzedu

 

Wszystkich z Państwa pragniemy serdecznie zaprosić do kontaktu z Kancelarią celem skorzystania z pomocy prawnej.

 

Nabór wniosków we Urzędzie Pracy we Wrocławiu trwa od dnia 12 czerwca 2020 r. do dnia 25 czerwca 2020 r. Więcej informacji tutaj: https://wroclaw.praca.gov.pl/-/12610217-dofinansowanie-czesci-kosztow-prowadzenia-dzialalnosci-gospodarczej-dla-przedsiebiorcow-bedacych-osobami-fizycznymi-niezatrudniajacych-pracow

Już w kolejnym wpisie omówimy temat jak złożyć wniosek o dofinansowanie dla przedsiębiorców, niezatrudniającymi pracowników części kosztów prowadzenia działalności gospodarczejw przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19. Zapraszamy!