TARCZA ANTYKRYZYSOWA- Rezygnacja z ustalenia opłaty prolongacyjnej z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatków i zaległości podatkowych oraz zaniechanie poboru odsetek za zwłokę na podstawie tarczy antykryzysowej 3.0 (stan na dzi

Z cyklu „Tarcza Antykryzysowa”,
rezygnacja z ustalenia opłaty prolongacyjnej z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatków i zaległości podatkowych oraz zaniechanie poboru odsetek za zwłokę
na podstawie tarczy antykryzysowej 3.0

- stan na dzień 04 czerwca 2020 r.

 

Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (dalej: „ustawa”) w art. 15za ust. 1 wskazuje, że do decyzji w sprawach dotyczących odroczenia terminu płatności podatku, rozłożenia zapłaty podatku na raty, umorzenia zaległości podatkowej na wniosek podatnika, nie ustala się opłaty prolongacyjnej od kwoty podatku lub zaległości podatkowej, odroczonych lub rozłożonych na raty należności płatników lub inkasentów, następców prawnych oraz osób trzecich, jeżeli  wniosek w tej sprawie został złożony w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonych w związku z COVID-19 albo w okresie 30 dni następujących po ich odwołaniu.

Ponadto udzielono uprawnienia ministrowi do spraw finansów publicznych do wydania rozporządzenia, w którym zaniecha w całości lub w części poboru odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz zaniecha w całości lub w części poboru odsetek za zwłokę od niewpłaconej w terminie daniny solidarnościowej, o której mowa w rozdziale 6a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 15za ust. 2 i 3 ustawy).

Minister Finansów w Rozporządzeniu z dnia 23 kwietnia 2020 r. zarządził zaniechanie poboru odsetek za zwłokę naliczonych w okresie od dnia 1 maja 2020 r. do dnia 1 czerwca 2020 r. od zaległości podatkowych z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych wynikającego z zeznań o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w 2019 r., o których mowa w art. 45 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Minister Finansów w Rozporządzeniu z dnia 22 maja 2020 r. zarządził zaniechanie poboru odsetek za zwłokę naliczonych osobie fizycznej w okresie od dnia 1 maja 2020 r. do dnia 1 czerwca 2020 r. od niewpłaconej w terminie daniny solidarnościowej wynikającej z deklaracji, o której mowa w art. 30h ust. 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1387, z późn. zm.), w części przypadającej na dokonane w tym okresie wpłaty podlegające zaliczeniu na poczet tej daniny.

Ustawą z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (tj. Tarcza Antykryzysowa 3.0), dodano w art. 15za w ust. 1a, że w zaświadczeniu o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającym stan zaległości wydawanych na podstawie dokumentacji danego organu podatkowego oraz informacji otrzymanych od innych organów podatkowych oraz w okresie objętym zaniechaniem poboru odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych, zgodnie z przepisami ww. rozporządzeń wydanych przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych, nie uwzględnia się zaległości podatkowych, których zapłata po upływie terminu płatności jest objęta tym zaniechaniem poboru odsetek. Przepis stosuje się odpowiednio do ustalania spełnienia warunku braku istnienia zaległości podatkowych w celu skorzystania ze wsparcia finansowego w ramach programów rządowych.

 

Wszystkich z Państwa pragniemy serdecznie zaprosić do kontaktu z Kancelarią celem skorzystania z pomocy prawnej.

Już w kolejnym wpisie omówimy temat dofinansowania do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego na podstawie tarczy antykryzysowej 3.0. Zapraszamy!