TARCZA ANTYKRYZYSOWA- Pobyt i praca cudzoziemców na podstawie tarczy antykryzysowej 3.0 - pomoc socjalna, opieka medyczna, ubieganie się o wydanie wizy (stan na dzień 1 czerwca 2020 r.)

Z cyklu „Tarcza Antykryzysowa”,
Pobyt i praca cudzoziemców
na podstawie tarczy antykryzysowej 3.0
(cz. III - pomoc socjalna, opieka medyczna,
ubieganie się o wydanie wizy)

- stan na dzień 1 czerwca 2020 r.

 

W Dzienniku Ustaw z dnia 15 maja 2020 r. pod pozycją 875 została opublikowana ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, tzw. Tarcza Antykryzysowa 3.0 (dalej: „Tarcza Antykryzysowa 3.0”).

Jakie zmiany wprowadza Tarcza Antykryzysowa 3.0 w związku z pobytem i pracą cudzoziemców na terenie RP?

O pobycie i pracy cudzoziemców na podstawie tarczy antykryzysowej 2.0 pisaliśmy tutaj: http://lextra.pl/index.php/pl/t-a/541-31

Po art. 15z4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (dalej: „ustawa”) dodano art. 15z5 –15z9.


Tarcza 3.0 wprowadza m. in. nowe zasady dotyczące pomocy socjalnej, opieki medycznej, tj.:

Jeżeli termin udzielania pomocy socjalnej i opieki medycznej, o której mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonych w związku z COVID-19, termin ten ulega przedłużeniu do upływu 30 dnia następującego po dniu odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni.


Tarcza 3.0 wprowadza także zmianę w zakresie ubiegania się o wydanie wizy, tj.:

W przypadku cudzoziemca, będącego obywatelem państwa określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 90 ust. 10 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, ubiegającego się o wydanie wizy krajowej na terytorium tego państwa, odstępuje się od wymogu osobistego złożenia dokumentów, o których mowa w ustawie z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, w związku z ubieganiem się o tę wizę.

 

Wszystkich z Państwa pragniemy serdecznie zaprosić do kontaktu z Kancelarią celem skorzystania z pomocy prawnej.

 

Już w kolejnym wpisie omówimy temat zmian w zakresie wystawiania zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości na podstawie tarczy antykryzysowej 3.0. Zapraszamy!