TARCZA ANTYKRYZYSOWA- Zmiany w jednorazowej pożyczce dla mikroprzedsiębiorców na podstawie tarczy antykryzysowej 3.0 (stan na dzień 26 maja 2020 r.)

Z cyklu „Tarcza Antykryzysowa”,
Zmiany w jednorazowej pożyczce dla mikroprzedsiębiorców
na podstawie tarczy antykryzysowej 3.0

- stan na dzień 26 maja 2020 r.

 

W Dzienniku Ustaw z dnia 15 maja 2020 r. pod pozycją 875 została opublikowana ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, tzw. Tarcza Antykryzysowa 3.0 (dalej: „Tarcza Antykryzysowa 3.0”).


Jakie zmiany wprowadza Tarcza Antykryzysowa 3.0 w związku z jednorazową pożyczką dla mikroprzedsiębiorców?

 

O jednorazowej pożyczce dla mikroprzedsiębiorców pisaliśmy tutaj: http://lextra.pl/index.php/pl/t-a/510-16

W art. 15zzd w ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (dalej: „ustawa”) wyrazy „1 marca 2020 r.” zastępuje się wyrazami „1 kwietnia 2020 r.”, tj.:

W celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19 starosta może, na podstawie umowy, udzielić ze środków Funduszu Pracy jednorazowo pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, który prowadził działalność gospodarczą przed dniem 1 kwietnia 2020 r.

Pozostałe postanowienia nie uległy zmianom.

Przypominamy, iż jednorazowa pożyczka może być udzielona do wysokości 5.000,00 zł. Wniosek o udzielenie pożyczki mikroprzedsiębiorca składa do powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, po ogłoszeniu naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy. Pożyczka wraz z odsetkami na wniosek mikroprzedsiębiorcy podlega umorzeniu, pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.

 

Wszystkich z Państwa pragniemy serdecznie zaprosić do kontaktu z Kancelarią celem skorzystania z pomocy prawnej przy weryfikacji możliwości skorzystania z tej formy pomocy.

Już w kolejnym wpisie omówimy temat zmian pobytu i pracy cudzoziemców na podstawie tarczy antykryzysowej 3.0. Zapraszamy!