TARCZA ANTYKRYZYSOWA- Świadczenie postojowe na podstawie tarczy antykryzysowej 3.0 (stan na dzień 25 maja 2020 r.)

Z cyklu „Tarcza Antykryzysowa”,
Świadczenie postojowe
na podstawie tarczy antykryzysowej 3.0

- stan na dzień 25 maja 2020 r.

 

W Dzienniku Ustaw z dnia 15 maja 2020 r. pod pozycją 875 została opublikowana ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, tzw. Tarcza Antykryzysowa 3.0 (dalej: „Tarcza Antykryzysowa 3.0”).

Jakie zmiany wprowadza Tarcza Antykryzysowa 3.0 w związku ze świadczeniem postojowym?

O zmianach w związku ze świadczeniem postojowym na podstawie tarczy antykryzysowej 2.0 pisaliśmy tutaj: http://lextra.pl/index.php/pl/t-a/508-15

W art. 15zq w ust. 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (dalej: „ustawa”) we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „1 lutego 2020 r.” zastępuje się wyrazami „1 kwietnia 2020 r.”, tj.:

Osobie prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą świadczenie postojowe przysługuje, jeżeli rozpoczęła prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej przed dniem 1 kwietnia 2020 r. i:

1) nie zawiesiła prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej oraz jeżeli przychód z prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o świadczenie postojowe był o co najmniej 15% niższy od przychodu uzyskanego w miesiącu poprzedzającym ten miesiąc;

2) zawiesiła prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej po dniu 31 stycznia 2020 r.

Wymogów tych nie stosuje się do osoby prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą, do której mają zastosowanie przepisy, dotyczące zryczałtowanego podatku dochodowego w formie karty podatkowej i która korzystała ze zwolnienia sprzedaży od podatku od towarów i usług na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106).

Pozostałe postanowienia nie uległy zmianom.

Przypominamy, iż świadczenie postojowe przysługuje w wysokości 80% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego w 2020 r. nie więcej niż trzykrotnie, z zastrzeżeniem postanowień powyżej oraz konieczności spełnienia warunku zamieszkiwania na terytorium RP, jeżeli osoba ta jest:

1) obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej lub

2) posiadającym prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatelem państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, lub

3) cudzoziemcem legalnie przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W przypadku, gdy suma przychodów z umów cywilnoprawnych w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskana w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o świadczenie postojowe wynosi mniej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w 2020 r. świadczenie postojowe przysługuje w wysokości sumy wynagrodzeń z tytułu wykonywania tych umów cywilnoprawnych.

Osobie prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą, do której mają zastosowanie przepisy dotyczące zryczałtowanego podatku dochodowego w formie karty podatkowej i która korzystała ze zwolnienia sprzedaży od podatku od towarów i usług na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106)., świadczenie postojowe przysługuje w wysokości 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego w 2020 r. nie więcej niż trzykrotnie.

 

Wszystkich z Państwa pragniemy serdecznie zaprosić do kontaktu z Kancelarią celem skorzystania z pomocy prawnej przy weryfikacji możliwości skorzystania z tej formy pomocy.

Już w kolejnym wpisie omówimy temat zmian w jednorazowej pożyczce dla mikroprzedsiębiorców na podstawie tarczy antykryzysowej 3.0. Zapraszamy!