TARCZA ANTYKRYZYSOWA- Nowe przepisy dotyczące czynności notarialnych na podstawie tarczy antykryzysowej 3.0 (stan na dzień 21 maja 2020 r.)

Z cyklu „Tarcza Antykryzysowa”,
Nowe przepisy dotyczące czynności notarialnych
na podstawie tarczy antykryzysowej 3.0

- stan na dzień 21 maja 2020 r.

 

W Dzienniku Ustaw z dnia 15 maja 2020 r. pod pozycją 875 została opublikowana ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, tzw. Tarcza Antykryzysowa 3.0 (dalej: „ustawa” lub „Tarcza Antykryzysowa 3.0”).


Jakie zmiany wprowadza Tarcza Antykryzysowa 3.0 w związku z czynnościami notarialnymi?

W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonych w związku z COVID-19 notariusz może wydrukować dokument elektroniczny sporządzony przez podmiot publiczny, o którym mowa w art. 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, tj.:

1) organy administracji rządowej, organy kontroli państwowej i ochrony prawa, sądy, jednostki organizacyjne prokuratury, a także jednostki samorządu terytorialnego i ich organy,

2) jednostki budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych,

3) fundusze celowe,

4) samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej oraz spółki wykonujące działalność leczniczą w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej,

5) Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Kasy Rolnicze, Ubezpieczenia Społeczne,

6) Narodowy Fundusz Zdrowia,

7) państwowe lub samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu realizacji zadań publicznych,

8) uczelnie,

9) federacje podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki,

9a) instytuty badawcze,

9b) instytuty działające w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz,

9c) jednostki organizacyjne tworzone przez Polską Akademię Nauk,

10) Polska Komisja Akredytacyjna,

11) Rada Doskonałości Naukowej


- i opatrzyć wydruk datą pewną, o ile dokument ten jest niezbędny do przeprowadzenia czynności notarialnej.Sporządzony przez notariusza wydruk dokumentu, o którym mowa powyżej, opatrzony datą pewną, ma moc prawną dokumentu elektronicznego.


Podmiot publiczny, na żądanie osoby uprawnionej do otrzymania dokumentu elektronicznego sporządzanego przez podmiot publiczny, dostarcza notariuszowi za pomocą elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP) dokument elektroniczny.


Powyższe rozwiązanie ma na celu ograniczenie wizyt w urzędach oraz konieczność tradycyjnej wymiany korespondencji w celu uzyskania dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia czynności notarialnych (np. odpis aktu stanu cywilnego, dokumenty wydawane przez organy ewidencji gruntów, dokumenty planistyczne, dokumenty wydawane przez organy administracji skarbowej).

 

Wszystkich z Państwa pragniemy serdecznie zaprosić do kontaktu z Kancelarią, celem skorzystania z pomocy prawnej.


Już w kolejnym wpisie omówimy temat zwolnienia z obowiązku opłacenia nieopłaconych składek ZUS na podstawie tarczy antykryzysowej 3.0. Zapraszamy!