TARCZA ANTYKRYZYSOWA- Pobyt i praca cudzoziemców na terenie Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie tarczy antykryzysowej 2.0 (stan na dzień 18 maja 2020 r.)

Z cyklu „Tarcza Antykryzysowa”,
Pobyt i praca cudzoziemców na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
na podstawie tarczy antykryzysowej 2.0

- stan na dzień 18 maja 2020 r.

 

Na podstawie Tarczy antykryzysowej 2.0 uznano za legalny pobyt cudzoziemca, który w dniu, od którego po raz pierwszy ogłoszono stan zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 (13 marca 2020 roku) przebywał na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

- na podstawie wizy Schengen,

- na podstawie wizy wydanej przez inne państwo obszaru Schengen,

- na podstawie dokumentu pobytowego wydanego przez inne państwo obszaru Schengen,

- w ramach ruchu bezwizowego,

- na podstawie wizy długoterminowej wydanej przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej, niebędące państwem obszaru Schengen, jeżeli zgodnie z przepisami prawa Unii Europejskiej uprawnia ona do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

- na podstawie dokumentu pobytowego wydanego przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej, niebędące państwem obszaru Schengen, jeżeli zgodnie z przepisami prawa Unii Europejskiej uprawnia ona do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

- jego pobyt na tym terytorium uważa się za legalny od dnia następującego po ostatnim dniu legalnego pobytu, wynikającego z tych wiz, dokumentów lub ruchu bezwizowego, do upływu 30 dnia następującego po dniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, w zależności od tego, który obowiązywał jako ostatni.

W powyższej sytuacji cudzoziemcy są uprawnieni do wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie pobytu uznawanego za legalny, jeżeli: posiadają ważne zezwolenie na pracę lub ważne zezwolenie na pracę sezonową; posiadają oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy wpisane do ewidencji oświadczeń.

Ponadto, przedłużono do 30 dnia po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii (w zależności od tego, który ze stanów obowiązywał jako ostatni) ważność kart pobytu, których okres ważności upłynął w czasie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

Przedłużony został również termin ważności Karty Polaka:
 

Jeżeli ostatni dzień ważności Karty Polaka przypada w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, ogłoszonego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, okres ważności Karty Polaka ulega przedłużeniu do upływu 3 miesięcy po dniu odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni. Jeżeli termin na złożenie wniosku o przedłużenie Karty Polaka upływa w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, termin ten ulega przedłużeniu do upływu 3 miesięcy po dniu odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni.

 

Wszystkich z Państwa pragniemy serdecznie zaprosić do kontaktu z Kancelarią, celem skorzystania z pomocy prawnej.

Już w kolejnym wpisie omówimy temat Tarczy Finansowej PFR. Zapraszamy!