TARCZA ANTYKRYZYSOWA- Przyjazd do Polski w celach świadczenia pracy w okresie epidemii COVID-19, a obowiązek kwarantanny (stan na dzień 14 maja 2020 r.)

Z cyklu „Tarcza Antykryzysowa”,
Przyjazd do Polski w celach świadczenia pracy w okresie epidemii COVID-19,

a obowiązek kwarantanny

- stan na dzień 14 maja 2020 r.

 

Osoba przekraczająca granicę państwową, w celu udania się do swojego miejsca zamieszkania lub pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z § 2 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii [dalej: „Rozporządzenie”], jest zobowiązana:

1) przekazać funkcjonariuszowi Straży Granicznej, informację o: a) adresie miejsca zamieszkania lub pobytu, w którym będzie odbywać obowiązkową kwarantannę, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, b) numerze telefonu do kontaktu z tą osobą;

2) odbyć, po przekroczeniu granicy państwowej, obowiązkową kwarantannę, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, trwającą 14 dni licząc od dnia następującego po przekroczeniu tej granicy, wraz z osobami wspólnie zamieszkującymi lub gospodarującymi.


Na podstawie § 3 ust. 3 Rozporządzenia, obowiązku, o którym mowa powyżej,  od dnia 4 maja 2020 r. nie stosuje się w przypadku przekraczania granicy państwowej stanowiącej granicę wewnętrzną:

1) w ramach wykonywania czynności zawodowych, służbowych lub zarobkowych w Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie sąsiadującym przez osoby wykonujące te czynności w tych państwach (nie dotyczy osób wykonujących zawód medyczny i wykonujących czynności zawodowe, służbowe lub zarobkowe w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej);

2) przez uczniów i studentów pobierających naukę w Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie sąsiadującym.

Granica wewnętrzna to:

a) wspólne granice lądowe państw członkowskich, w tym granice na rzekach i jeziorach;

b) porty lotnicze państw członkowskich przeznaczone do lotów wewnętrznych;

c) porty morskie, rzeczne i porty na jeziorach państw członkowskich służące do regularnych wewnętrznych połączeń promowych.


Z informacji uzyskanych od Państwowego Inspektora Sanitarnego  wynika, że zniesienie obowiązku kwarantanny dotyczy wyłącznie sytuacji pracowników transgranicznych z państw sąsiadujących z Polską. Zdaniem Państwowego Inspektora Sanitarnego  obowiązek odbycia kwarantanny pozostaje dla pracowników z innych państw niż państwa sąsiadujące z Polską.


Osoby, o których mowa powyżej, przekraczając granicę państwową wewnętrzną, są obowiązane udokumentować funkcjonariuszowi Straży Granicznej wykonywanie czynności zawodowych, służbowych lub zarobkowych lub pobieranie nauki w Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie sąsiadującym. W rezultacie na podstawie ww. przepisów od dnia 4 maja 2020 r. można  przekraczać granicę Polski bez obowiązku poddania się kwarantannie, pod warunkiem, że zachodzą ww.
przesłanki. Należy jednak mieć na uwadze, że ostateczna decyzja co do obowiązku odbycia kwarantanny jest podejmowana na granicy. Konieczne jest wykazanie, że przekroczenie granicy wewnętrznej z Polską jest niezbędne w ramach wykonywania czynności zawodowych, służbowych lub zarobkowych (trzeba ww. przesłanki udokumentować). Powyższe regulacje dotyczą wjazdu na teren Polski z państw sąsiednich (przekraczanie granic wewnętrznych). Inne regulacje mogą obowiązywać przy wjeździe na teren innego państwa.


Na podstawie § 3 ust. 6 Rozporządzenia, Państwowy inspektor sanitarny właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu, w których ma się odbyć obowiązkowa kwarantanna lub inny upoważniony przez Głównego Inspektora Sanitarnego państwowy inspektor sanitarny, w uzasadnionych przypadkach, decyduje o skróceniu lub zwolnieniu z obowiązku jej odbycia. Jednak trzeba uzasadnić przyczyny, z powodu których dana osoba ubiega się o skrócenie lub zwolnienie z obowiązku odbycia kwarantanny. Odpowiedni organ może, ale nie musi rozpatrzyć pozytywnie takiego wniosku.


Więcej informacji dostępnych tutaj:

- https://www.gov.pl/web/mswia/nowe-zasady-kwarantanny-po-przekroczeniu-granicy

- https://www.strazgraniczna.pl/pl/aktualnosci/8448,Koronawirus-zasady-kwarantanny.html

- https://www.strazgraniczna.pl/pl/aktualnosci/8447,Koronawirus-przekraczanie-granicy.html

 

Wszystkich z Państwa pragniemy serdecznie zaprosić do kontaktu z Kancelarią, celem skorzystania z pomocy prawnej.


Już w kolejnym wpisie omówimy temat pobytu i pracy cudzoziemców na terenie Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie tarczy antykryzysowej 2.0. Zapraszamy!