TARCZA ANTYKRYZYSOWA- Wsparcie oferowane przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A., cz. III (stan na dzień 13 maja 2020 r.)

Z cyklu „Tarcza Antykryzysowa”,
Wsparcie oferowane przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. (cz. III)

- stan na dzień 13 maja 2020 r.

 

Przedsiębiorcy, którzy w związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej, mogą ubiegać się o udzielenie im wsparcia, na zasadach i w trybie określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (dalej: „Ustawa”). Wielkość oraz rodzaj wsparcia są uzależnione od faktycznych skutków finansowych, jakie przedsiębiorca poniósł na skutek ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, jak również skali prowadzonej działalności.

W celu uzyskania wsparcia, przedsiębiorca składa do Instytucji wniosek o udzielenie wsparcia wraz z oświadczeniem potwierdzającym trudną sytuację finansową, stanowiącą podstawę przyznania wsparcia oraz dane dotyczące sytuacji finansowej. Oświadczenie składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Do wniosku o udzielenie wsparcia przedsiębiorca dołącza informację, zawierającą opis planowanych przez przedsiębiorcę działań w celu ustabilizowania jego sytuacji ekonomicznej. Ponadto, we wniosku o udzielenie wsparcia przedsiębiorca wyraża zgodę na pozyskiwanie przez Instytucję danych dotyczących jego sytuacji finansowej, gromadzonych przez upoważnione do tego organy oraz instytucje, o których mowa poniżej.

W celu weryfikacji danych oraz informacji udzielonych przez przedsiębiorcę, Instytucja jest uprawniona do pozyskiwania danych dotyczących sytuacji finansowej przedsiębiorcy ubiegającego się o wsparcie, w szczególności pochodzących z Krajowego Rejestru Sądowego, organów administracji skarbowej oraz innych dostępnych źródeł, uprawnionych do gromadzenia i przetwarzania danych, dotyczących przedsiębiorców. Podmioty te są obowiązane do niezwłocznego udostępnienia Instytucji danych dotyczących wskazanego przedsiębiorcy ubiegającego się o wsparcie.

Wniosek przedsiębiorcy o udzielenie wsparcia rozpatrywany jest niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jego złożenia wraz z wymaganymi załącznikami. W przypadku braków formalnych wniosku, Instytucja wzywa przedsiębiorcę do jego uzupełnienia w terminie nie dłuższym niż 5 dni. Wsparcie udzielane jest po dokonaniu weryfikacji zasadności wniosku o udzielenie wsparcia, na podstawie umowy wsparcia zawieranej przez Instytucję z przedsiębiorcą jako beneficjentem. Jeżeli dla ważności czynności prawnej zastrzeżono formę pisemną, w okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz jednego miesiąca po jego ustaniu, wsparcie finansowe może być udzielane przez Instytucję na podstawie umowy zawieranej z beneficjentem w formie dokumentowej.

W przypadku niespełnienia przez przedsiębiorcę warunków udzielenia wsparcia, o których mowa w Ustawie, Instytucja odrzuca wniosek i niezwłocznie informuje o tym przedsiębiorcę. Wniosek odrzucony przez Instytucję nie podlega ponownemu rozpoznaniu, o ile oparty jest na tych samych przesłankach.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, Instytucja przystępuje niezwłocznie do zawarcia umowy wsparcia z przedsiębiorcą jako beneficjentem. Umowa wsparcia zawierana jest w terminie do 5 dni od dnia uzgodnienia warunków umowy z beneficjentem, z zastrzeżeniem warunku zawieszającego w postaci ustanowienia i przekazania Instytucji przez beneficjenta wymaganych zabezpieczeń.

Umowa wsparcia określa w szczególności:

1) strony umowy;

2) przedmiot i cel umowy, w tym formę oraz wartość udzielonego wsparcia;

3) zasady oraz terminy przekazywania udzielonego wsparcia;

4) zasady i terminy zwrotu wsparcia;

5) uprawnienia Instytucji w zakresie kontroli należytego wykonywania umowy oraz obowiązki beneficjenta w zakresie informowania oraz raportowania na temat sposobu wykorzystania wsparcia oraz bieżącej sytuacji finansowej beneficjenta;

6) formy zabezpieczenia umowy;

7) zasady raportowania z wykorzystania wsparcia;

8) zasady odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy;

9) warunki dokonywania zmian i rozwiązania umowy.

Wzór wniosku o udzielenie wsparcia wraz z wykazem załączników oraz wzór umowy wsparcia ARP S.A.  udostępnia na swojej stronie internetowej: https://www.arp-tarcza.pl/

 

Wszystkich z Państwa pragniemy serdecznie zaprosić do kontaktu z Kancelarią, celem skorzystania z pomocy prawnej przy ubieganiu się o wsparcie od Instytucji.

Już w kolejnym wpisie omówimy temat pobytu i pracy cudzoziemców na terenie Polski na podstawie tarczy antykryzysowej 2.0. Zapraszamy!