TARCZA ANTYKRYZYSOWA- Wydłużenie terminu na złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości (stan na dzień 7 maja 2020 r.)

 

Z cyklu „Tarcza Antykryzysowa”,
Wydłużenie terminu na złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości

- stan na dzień 7 maja 2020 r.

 

Jeżeli podstawa do ogłoszenia upadłości dłużnika powstała w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19, a stan niewypłacalności powstał z powodu COVID-19, bieg terminu do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, o którym mowa w art. 21 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega przerwaniu. Po tym okresie termin ten biegnie na nowo.


Jeżeli stan niewypłacalności powstał w czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 domniemywa się, że zaistniał z powodu COVID-19.

Jeżeli termin na złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości ustalany jest z uwzględnieniem powyższych postanowień i wniosek o ogłoszenie upadłości zostanie złożony przez dłużnika w tym terminie, a brak jest wcześniejszego wniosku o ogłoszenie upadłości, określone przepisami ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe terminy, dla których obliczania znaczenie ma dzień zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości wydłuża się o liczbę dni pomiędzy dniem zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości, a ostatnim dniem, w którym wniosek ten winien być złożony stosownie do art. 21 ust. 1, lub odpowiednio art. 21 ust. 2a, ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe, bez uwzględniania powyższych postanowień.

Powyższe zmiany weszły w życie z mocą obowiązującą od dnia 13 kwietnia 2020 roku.

 

Wszystkich z Państwa pragniemy serdecznie zaprosić do kontaktu z Kancelarią celem skorzystania z pomocy prawnej.


Już w kolejnym wpisie omówimy temat wsparcia oferowanego przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. Zapraszamy!