TARCZA ANTYKRYZYSOWA- Odsetki za zwłokę w płatności składek ZUS na podstawie tarczy antykryzysowej (stan na dzień 6 maja 2020 r.)

Z cyklu „Tarcza Antykryzysowa”,
Odsetki za zwłokę w płatności składek ZUS
na podstawie tarczy antykryzysowej

- stan na dzień 6 maja 2020 r.

 

Ze względów gospodarczych, związanych z wystąpieniem COVID-19, ZUS, na wniosek dłużnika, może odstąpić od pobierania odsetek za zwłokę od należności z tytułu składek należnych za okres przypadający po dniu 31 grudnia 2019 r. Wniosek może być złożony do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w terminie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii lub w okresie 30 dni następujących po ich odwołaniu.

Wniosek musi zawierać:

1) dane płatnika składek:

a) imię i nazwisko, nazwę skróconą,

b) numer NIP i REGON, a jeżeli płatnikowi składek nie nadano tych numerów lub jednego z nich – numer PESEL lub serię i numer dowodu osobistego albo paszportu,

c) adres do korespondencji;

2) uzasadnienie odstąpienia pobierania odsetek za zwłokę;

3) inne informacje niezbędne do odstąpienia pobierania odsetek za zwłokę;

4) podpis wnioskodawcy.

Wzór wniosku: https://www.zus.pl/documents/10182/3364052/RDO_RODO_II.pdf/09b5ecd5-5346-981d-2fa5-3789c9646968

Wniosek może zostać złożony w formie dokumentu papierowego albo elektronicznego, opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, za pomocą profilu informacyjnego, utworzonego w systemie teleinformatycznym udostępnionym przez ZUS.  ZUS  informuje płatnika składek o odstąpieniu pobierania odsetek za zwłokę w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku. W przypadku płatnika składek, który utworzył profil informacyjny w systemie teleinformatycznym ZUS, informacja ta udostępniana jest wyłącznie na tym profilu.

Odmowa odstąpienia od pobierania odsetek za zwłokę następuje w drodze decyzji. Jeżeli płatnik składek nie zgadza się z rozstrzygnięciem ZUS, może złożyć wniosek do Prezesa ZUS o ponowne rozpatrzenie sprawy. Pismo w tej sprawie powinno być złożone w terminie 7 dni od dnia, w którym płatnik otrzymał odpowiedź na wniosek.

Więcej informacji: https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/firmy/-/publisher/details/1/odstapienie-od-pobierania-odsetek-za-zwloke-dla-naleznosci-za-okres-od-stycznia-2020-r_/3362839

 

Wszystkich z Państwa pragniemy serdecznie zaprosić do kontaktu z Kancelarią celem skorzystania z pomocy prawnej przy wypełnianiu wniosku i weryfikacji możliwości skorzystania z tej formy pomocy.


Już w kolejnym wpisie omówimy temat wydłużenia terminu na złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości. Zapraszamy!