TARCZA ANTYKRYZYSOWA- Wypełnianie i złożenie wniosku o zwolnienie z obowiązku opłacenia składek ZUS na podstawie tarczy antykryzysowej (stan na dzień 05 maja 2020 r.)

Z cyklu „Tarcza Antykryzysowa”,
Wypełnianie i złożenie wniosku o zwolnienie z obowiązku opłacenia składek ZUS
na podstawie tarczy antykryzysowej
- stan na dzień 05 maja 2020 r.

Wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacania należności z tytułu składek (o którym pisaliśmy tutaj: http://lextra.pl/index.php/pl/t-a/525-23a), należnych za okres od dnia 01 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r., zwany dalej „wnioskiem o zwolnienie z opłacania składek”, płatnik składek przekazuje do ZUS, nie później niż do dnia 30 czerwca 2020 r.

We wniosku o zwolnienie z opłacania składek muszą być zawarte:

1) dane płatnika składek:

a) imię i nazwisko, nazwa skrócona,

b) numer NIP i REGON, a jeżeli płatnikowi składek nie nadano tych numerów lub jednego z nich – numer PESEL lub serię i numer dowodu osobistego albo paszportu,

c) adres do korespondencji;

2) oświadczenie płatnika składek, potwierdzające uzyskanie w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek przychodu z działalności nie wyższego niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r.;

3) inne informacje niezbędne do umorzenia składek;

4) podpis wnioskodawcy.

Oświadczenie, o którym mowa w pkt 2) powyżej, płatnik składek składa pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. W oświadczeniu jest zawarta klauzula następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Aby otrzymać zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek należy złożyć do ZUS wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek, tj. wniosek RDZ. Wniosek dostępny tutaj: https://www.zus.pl/documents/10182/3364052/RDZ_RODO.pdf/93004a9f-dad8-5570-54ea-0d3157cbbab6.


Wniosek o zwolnienie można przekazać:

1. drogą elektroniczną przez PUE ZUS – wniosek na PUE ZUS zostanie wkrótce zaktualizowany,

2. drogą elektroniczną przez PUE ZUS, za pośrednictwem strony gov.pl – wniosek na PUE ZUS zostanie wkrótce zaktualizowany,

3. za pośrednictwem poczty,

4. osobiście w placówce ZUS – do skrzynki na dokumenty (bez kontaktu z pracownikiem ZUS).


Jeśli płatnik nie zgodzi się z decyzją odmawiającą zwolnienia z opłacania składek, może złożyć wniosek do Prezesa ZUS o ponowne rozpatrzenie sprawy  poprzez złożenie pisma w tej sprawie do placówki ZUS w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.


Jeżeli ZUS rozpatrzy negatywnie wniosek, płatnik będzie zobowiązany opłacić zaległe składki wraz z odsetkami.

 

Więcej informacji: https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/firmy/-/publisher/details/1/zwolnienie-z-obowiazku-oplacenia-naleznosci-z-tytulu-skladek-za-marzec-maj-2020-r_/2551396

 

Wszystkich z Państwa pragniemy serdecznie zaprosić do kontaktu z Kancelarią celem skorzystania z pomocy prawnej przy wypełnianiu wniosku i weryfikacji możliwości skorzystania z tej formy pomocy.

Już w kolejnym wpisie omówimy temat odsetek za zwłokę w płatności składek ZUS na podstawie tarczy antykryzysowej. Zapraszamy!