TARCZA ANTYKRYZYSOWA- Zwolnienie z opłacenia ZUS na podstawie tarczy antykryzysowej (stan na dzień 04 maja 2020 r.)

Z cyklu „Tarcza Antykryzysowa”,
Zwolnienie z opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych na podstawie tarczy antykryzysowej
- stan na dzień 04 maja 2020 r.

 

Zgodnie z rozwiązaniami wprowadzonymi pierwszą tarczą antykryzysową, ze zwolnienia z opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych skorzystać mogli dotychczas wyłącznie zgłoszeni jako płatnicy składek na dzień 01 lutego 2020 roku:

- przedsiębiorcy zgłaszający do ubezpieczenia mniej niż 10 osób,

- samozatrudnieni, którzy osiągnęli przychód w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku niższy niż 15.681,00 zł.

Na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, tj. Tarczy Antykryzysowej 2.0, rozszerzono krąg uprawnionych do skorzystania z tej formy pomocy.

 

Prawo uzyskania zwolnienia ze składek przysługuje:

 

1) płatnikowi składek, jeżeli był zgłoszony jako płatnik składek:

a) przed dniem 01 lutego 2020 r. i na dzień 29 lutego 2020 r.,

b) w okresie od dnia 01 lutego 2020 r. do dnia 29 lutego 2020 r. i na dzień 31 marca 2020 r.,

c) w okresie od dnia 01 marca 2020 r. do dnia 31 marca 2020 r. i na dzień 30 kwietnia 2020 r.

– zgłosił do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych.

2) płatnikowi składek, będącemu osobą prowadzącą pozarolniczą działalność, o której mowa w art. 8 ust. 6 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, opłacającemu składki wyłącznie na własne ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne, jeżeli prowadził działalność przed 01 kwietnia 2020 r. i przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek nie był wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r. (15.681,00 zł);

3) duchownemu będącemu płatnikiem składek;

4) płatnikowi składek, jeżeli był zgłoszony jako płatnik składek:

a) przed dniem 01 lutego 2020 r. i na dzień 29 lutego 2020 r.,

b) w okresie od dnia 01 lutego 2020 r. do dnia 29 lutego 2020 r. i na dzień 31 marca 2020 r.,

c) w okresie od dnia 01 marca 2020 r. do dnia 31 marca 2020 r. i na dzień 30 kwietnia 2020 r.

– zgłosił do ubezpieczeń społecznych od 10 do 49 ubezpieczonychale tylko w 50% wysokości tych składek;

5) płatnikowi składek, będącemu spółdzielnią socjalną, jeżeli był zgłoszony jako płatnik składek przed dniem 01 kwietnia 2020 r.

Liczbę ubezpieczonych, o których mowa powyżej, oblicza się nie uwzględniając ubezpieczonych, będących pracownikami młodocianymi. Dzień, na który ustalana jest liczba osób ubezpieczonych, może być inny dla różnych przedsiębiorców i jest on zależny od daty zgłoszenia przedsiębiorcy jako płatnika składek.

Zwolnienie ze składek można otrzymać jedynie na wniosek i tylko jeżeli składki za dany okres nie zostały opłacone, z wyjątkiem składek zapłaconych już za miesiąc marzec 2020 r. W przypadku, gdy składki za ten miesiąc zostały już zapłacone, a płatnik składek otrzyma zwolnienie z ich opłacenia, to będą podlegały one zwrotowi.

Przychody z tytułu zwolnienia z obowiązku opłacania należności z tytułu składek, nie stanowią przychodu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o podatku dochodowym od osób prawnych.


Informujemy, iż w związku z projektem ustawy dotyczącym tarczy antykryzysowej 3.0 powyższe przepisy mogą ulec zmianie - będziemy informować Państwa na bieżąco o nowych przepisach. Projektowane są zmiany w szczególności w zakresie limitów dochodów, uprawniających do skorzystania ze zwolnienia ze składek. Projekt ustawy z dnia 30 kwietnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 dostępny tutaj: http://orka.sejm.gov.pl/opinie9.nsf/nazwa/344_u/$file/344_u.pdf (stan na dzień 30.04.2020 r.).

 

 

Wszystkich z Państwa pragniemy serdecznie zaprosić do kontaktu z Kancelarią celem skorzystania z pomocy prawnej przy weryfikacji możliwości skorzystania z tej formy pomocy.

Już w kolejnym wpisie omówimy jak należy wypełnić i złożyć wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacenia składek ZUS na podstawie tarczy antykryzysowej. Zapraszamy!