TARCZA ANTYKRYZYSOWA- Odstąpienie od umowy o udział w imprezie turystycznej lub jej rozwiązanie z powodu COVID-19 (stan na dzień 30 kwietnia 2020 r.)

Z cyklu „Tarcza Antykryzysowa”,
Odstąpienie od umowy o udział w imprezie turystycznej
lub jej rozwiązanie z powodu COVID-19

- stan na dzień 30 kwietnia 2020 r.

 

Ustawa z dnia 02 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych modyfikuje przepisy dotyczące odstąpienia od umowy o udział w imprezie turystycznej lub jej rozwiązania z powodu COVID-19.

Odstąpienie od umowy w trybie określonym w art. 47 ust. 4 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych lub rozwiązanie przez organizatora turystyki umowy o udział w imprezie turystycznej w trybie określonym w art. 47 ust. 5 pkt 2 tej ustawy, które to odstąpienie od umowy lub rozwiązanie umowy pozostaje w bezpośrednim związku z wybuchem epidemii wirusa SARS-CoV-2, jest skuteczne z mocy prawa po upływie 180 dni od dnia powiadomienia przez podróżnego o odstąpieniu lub powiadomienia o rozwiązaniu przez organizatora turystyki.

Odstąpienie od umowy bądź jej rozwiązanie, o którym mowa powyżej, nie jest skuteczne w przypadku wyrażenia przez podróżnego zgody na otrzymanie w zamian od organizatora turystyki vouchera do realizacji na poczet przyszłych imprez turystycznych w ciągu roku od dnia, w którym miała się odbyć impreza turystyczna. Wartość vouchera nie może być niższa niż kwota wpłacona na poczet realizacji dotychczasowej umowy o imprezę turystyczną.

Środki odpowiadające wpłatom na poczet realizacji umów o imprezy turystyczne, w stosunku do których zastosowanie znajdą przepisy powyżej, podlegają ochronie na wypadek niewypłacalności organizatora turystyki.

 

Wszystkich z Państwa pragniemy serdecznie zaprosić do kontaktu z Kancelarią celem skorzystania z pomocy prawnej.


Już w kolejnym wpisie omówimy temat zwolnienia z opłacenia składek ZUS na podstawie tarczy antykryzysowej. Zapraszamy!