TARCZA ANTYKRYZYSOWA- Zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych (stan na dzień 24 kwietnia 2020 r.)

Z cyklu „Tarcza Antykryzysowa”,
Zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych

- stan na dzień 24 kwietnia 2020 r.

Na podstawie art. 52k ustawy z dnia 26 lipca 1991 r o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatnicy, którzy z powodu COVID-19, w rozumieniu ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 i 567):

1. ponieśli w 2020 r. stratę z pozarolniczej działalności gospodarczej, oraz

2. uzyskali w 2020 r. łączne przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej niższe o co najmniej 50% od łącznych przychodów uzyskanych w 2019 r. z tej działalności

mogą jednorazowo obniżyć o wysokość tej straty, nie więcej jednak niż o kwotę 5 000 000 zł, odpowiednio dochód lub przychód uzyskany w 2019 r. z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Przez łączne przychody, o których mowa powyżej, rozumie się sumę przychodów uwzględnianych przy obliczaniu podatku na podstawie art. 27 ust. 1 i art. 30c  ustawy z dnia 26 lipca 1991 r o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

W celu dokonania obniżenia odpowiednio dochodu lub przychodu o wysokość straty podatnik składa korektę zeznania za rok 2019 r., o którym mowa w art. 45 ust. 1 lub ust. 1a pkt 2, lub art. 21 ust. 2 pkt 2 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym.


Strata nieodliczona na zasadach określonych powyżej podlega odliczeniu na podstawie art. 9 ust. 3 albo art. 11 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym.

 

Wszystkich z Państwa pragniemy serdecznie zaprosić do kontaktu z Kancelarią celem skorzystania z pomocy prawnej.

Już w kolejnym wpisie omówimy temat zmian w zakresie małych podatników, którzy na 2020 r. wybrali uproszczoną formę wpłacania zaliczek. Zapraszamy!