TARCZA ANTYKRYZYSOWA- Jednorazowa pożyczka dla mikroprzedsiębiorców (stan na dzień 22 kwietnia 2020 r.)

Z cyklu „Tarcza Antykryzysowa”,
Jednorazowa pożyczka dla mikroprzedsiębiorców

- stan na dzień 22 kwietnia 2020 r.

Mikroprzedsiębiorcy, na podstawie przepisów ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, mogą ubiegać się o jednorazową pożyczkę na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.

 

Mikroprzedsiębiorca - czyli kto?

Mikroprzedsiębiorca to przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

- zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników, oraz

- osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro.

Ponadto, pożyczkę może otrzymać ten mikroprzedsiębiorca, który prowadził działalność gospodarczą przed dniem 1 marca 2020 r.

 

W jaki sposób można ubiegać się o pożyczkę?

Mikroprzedsiębiorca powinien złożyć wniosek do powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, po ogłoszeniu naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy. Pożyczka udzielana jest ze środków Funduszu Pracy.

 

Ile wynosi kwota pożyczki, jakie jest jej oprocentowanie oraz okres spłaty?

Pożyczka może być udzielona do wysokości 5.000 zł. Oprocentowanie pożyczki jest stałe i wynosi w skali roku 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski. Okres spłaty pożyczki nie może być dłuższy niż 12 miesięcy, z karencją w spłacie kapitału wraz z odsetkami przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.

 

Umorzenie zobowiązania do zwrotu pożyczki - czy jest możliwe?

Na wniosek mikroprzedsiębiorcy pożyczka wraz z odsetkami podlega umorzeniu, pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki. We wniosku o umorzenie mikroprzedsiębiorca oświadcza, że prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki, pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

UWAGA! Przychód z tytułu umorzenia pożyczki nie stanowi przychodu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych.

 

Wszystkich z Państwa pragniemy serdecznie zaprosić do kontaktu z Kancelarią celem skorzystania z pomocy prawnej przy ubieganiu się o udzielenie pożyczki ze środków Funduszu Pracy na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy.


Już w kolejnym wpisie omówimy temat zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Zapraszamy!