TARCZA ANTYKRYZYSOWA- Tarcza Antykryzysowa 2.0 - najważniejsze zmiany dla przedsiębiorców (stan na dzień 20 kwietnia 2020 r.)

Z cyklu „Tarcza Antykryzysowa”,

Tarcza Antykryzysowa 2.0
- najważniejsze zmiany dla przedsiębiorców

- stan na dzień 20 kwietnia 2020 r.

W piątek wieczorem (tj. 17 kwietnia 2020 r.) Prezydent podpisał ustawę w sprawie tzw. Tarczy Antykryzysowej 2.0, tj. ustawę z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, (Dz. U. z 2020 r. poz. 695), dalej: „Ustawa”. Rozszerzona Tarcza Antykryzysowa to w szczególności wsparcie dla większej liczby przedsiębiorców i większa ochrona miejsc pracy. Poniżej zostaną omówione wybrane zagadnienia istotne dla przedsiębiorców.

Czego dotyczą zmiany?

 

1. Świadczenia postojowego

Ustawa przewiduje możliwość skorzystania ze świadczenia postojowego przez przedsiębiorców i osoby, z którymi zostały zawarte umowy cywilnoprawne trzykrotnie. Ponowne przyznanie świadczenia będzie mogło nastąpić nie wcześniej niż w miesiącu następującym po miesiącu wypłaty po raz  pierwszy tego świadczenia. Świadczenie postojowe może zostać przyznane ponownie, na podstawie oświadczenia osoby uprawnionej, której wypłacono świadczenie postojowe.

Świadczenie postojowe przysługuje również osobie, która zawarła umowę cywilnoprawną przed dniem 01 kwietnia 2020 r. Pozostawiony jednak został limit osiągniętego przychodu jako kryterium otrzymania świadczenia.

O świadczeniu postojowym pisaliśmy wcześniej tutaj: http://lextra.pl/index.php/pl/t-a/480-2

 

2. Limitu przychodu dla przedsiębiorców ubiegających się o świadczenie postojowe

Ustawa znosi warunek osiągnięcia przez przedsiębiorców przychodu poniżej 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału (obecnie jest to kwota 15 595,74 zł) w celu ubiegania się o świadczenie postojowe.

Osobie prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą świadczenie postojowe przysługuje, jeżeli rozpoczęła prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej przed dniem 01 lutego 2020 r. i:

1) nie zawiesiła prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej oraz jeżeli przychód z prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o świadczenie postojowe był o co najmniej 15% niższy od przychodu uzyskanego w miesiącu poprzedzającym ten miesiąc;

2) zawiesiła prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej po dniu 31 stycznia 2020 r.”.

Przepisy art. 15zq ust. 4 i ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, w brzmieniu zmienionym Ustawą stosuje się do wniosków o przyznanie świadczenia postojowego złożonych od dnia 01 kwietnia 2020 r.\

 

3. Rozszerzenia zwolnienia z obowiązku opłacania składek ZUS

Rozszerzono zwolnienie ze składek ZUS na wniosek płatników składek zatrudniających od 10 do 49 osób objętych ubezpieczeniami społecznymi. Zwolnienie będzie przysługiwało w wysokości 50% łącznej kwoty należności z tytułu składek wykazanych w deklaracji rozliczeniowej złożonej za dany miesiąc, tj. marzec-maj 2020 r. – dotyczy nieopłaconych składek.

Zwolnienie ze składek rozszerzono także na wniosek płatnika składek, będącego spółdzielnią socjalną, bez względu na liczbę pracowników, jeżeli były płatnikami przed dniem 01 kwietnia 2020 r. Zwolnienie będzie przysługiwało w wysokości kwoty nieopłaconych należności z tytułu składek za miesiące marzec-maj 2020 r.

Doprecyzowano również przepisy w zakresie obliczania limitu ubezpieczonych zgłoszonych do ubezpieczeń, który to limit ogranicza możliwość skorzystania ze zwolnienia ze składek – do tego limitu nie będą wliczani pracownicy młodociani.

 

4. Zwolnienia z ZUS dla nowych jednoosobowych przedsiębiorców, opłacających składki wyłącznie za siebie

Ustawa wprowadza możliwość uzyskania zwolnienia dla przedsiębiorców, który założyli działalność gospodarczą przed dniem 01 kwietnia 2020 r., poprzednio był to termin rozpoczęcia działalności przed 01 lutego 2020 r.

 

5. Zwolnienia ze składki za marzec 2020 r. pomimo jej opłacenia

Dla płatników składek, którzy zostali objęci zwolnieniem ze składek, o którym mowa w art. 31zo ust. 1-1b i ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, wprowadzono możliwość zwolnienia ze składki za marzec 2020 r. pomimo jej opłacenia. Opłacone należności z tytułu składek za ten miesiąc podlegają zwrotowi.

 

Wszystkich z Państwa pragniemy serdecznie zaprosić do kontaktu z Kancelarią celem skorzystania z pomocy prawnej w uzyskaniu wsparcia dla przedsiębiorców w związku z wirusem COVID-19.

Już w kolejnych wpisach omówimy szerzej zmiany, jakie wprwadza Tarcza Antykryzysowa 2.0. Zapraszamy!