TARCZA ANTYKRYZYSOWA- Zmiany w zakresie umów najmu w obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 (stan na dzień 17 kwietnia 2020 r.)

Z cyklu „Tarcza Antykryzysowa”,

Zmiany w zakresie umów najmu w obiektach handlowych
o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2

- stan na dzień 17 kwietnia 2020 r.


 

Ustawodawca wprowadził szczególne przepisy, dotyczące uregulowania wzajemnych zobowiązań stron umowy najmu w obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2, w tym też dotyczące czynszu najmu.

W okresie obowiązywania zakazu prowadzenia działalności w obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2, wygasają wzajemne zobowiązania stron umowy najmu, dzierżawy lub innej podobnej umowy, przez którą dochodzi do oddania do używania powierzchni handlowej (umowy). Przepis regulujący tę kwestię obowiązuje od dnia zakazu prowadzenia działalności w obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2.

Uprawniony do używania powierzchni handlowej (np. najemca) powinien złożyć udostępniającemu (np. wynajmującemu) bezwarunkową i wiążącą ofertę woli przedłużenia obowiązywania umowy na dotychczasowych warunkach o okres obowiązywania zakazu, przedłużony o sześć miesięcy; oferta powinna zostać złożona w okresie trzech miesięcy od dnia zniesienia zakazu prowadzenia działalności w obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2. Postanowienia dotyczące wygaśnięcia wzajemnych zobowiązań stron umowy przestają wiązać oddającego (np. wynajmującego) z chwilą bezskutecznego upływu na złożenie oferty. Przepis regulujący tę kwestię będzie obowiązywał od dnia zniesienia zakazu prowadzenia działalności w obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2.

Powyższe zasady nie uchybiają właściwym przepisom ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, regulującym stosunki zobowiązaniowe stron w stanach, w których wprowadzane są ograniczenia prawne swobody działalności gospodarczej.

 

Wszystkich z Państwa pragniemy serdecznie zaprosić do kontaktu z Kancelarią celem skorzystania z pomocy prawnej świadczonej przez Kancelarię.

Już w kolejnym wpisie omówimy temat zmian w zakresie przedłużenia obowiązywania umowy najmu lokalu, zawartej na czas określony przed dniem 31 marca 2020 r. Zapraszamy!