TARCZA ANTYKRYZYSOWA- Zmiany w zakresie wydawania i ważności orzeczeń o niezdolności do pracy w celu korzystania przez ubezpieczonego z uprawnień do świadczeń lub zasiłków (stan na dzień 16 kwietnia 2020 r.)

Z cyklu „Tarcza Antykryzysowa”,

Zmiany w zakresie wydawania i ważności orzeczeń o niezdolności do pracy

w celu korzystania przez ubezpieczonego z uprawnień do świadczeń lub zasiłków

- stan na dzień 16 kwietnia 2020 r.

 

Z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, orzeczenie o:

1) częściowej niezdolności do pracy,

2) całkowitej niezdolności do pracy,

3) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji,

4) niezdolności do samodzielnej egzystencji

– wydane na czas określony, którego ważność upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii albo w okresie 30 dni następujących po ich odwołaniu, zachowuje ważność przez okres kolejnych 3 miesięcy od dnia upływu terminu jego ważności, w przypadku złożenia wniosku o ustalenie uprawnień do świadczenia na dalszy okres przed upływem terminu ważności tego orzeczenia.

Z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 orzeczenie o okolicznościach uzasadniających ustalenie uprawnień do świadczenia rehabilitacyjnego, którego ważność upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii albo w okresie 30 dni następujących po ich odwołaniu, zachowuje ważność przez okres kolejnych 3 miesięcy od dnia upływu terminu ważności tego orzeczenia, jednak nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy w przypadku złożenia wniosku o ustalenie uprawnień do świadczenia na dalszy okres, przed upływem terminu ważności tego orzeczenia.

Prawo do świadczeń uzależnionych od stwierdzenia niezdolności do pracy lub niezdolności do samodzielnej egzystencji ulega wydłużeniu do końca miesiąca kalendarzowego, w którym upłynie wydłużony termin ważności tego orzeczenia, bez konieczności wydania w tej sprawie decyzji. Wydłużeniu ulega również termin ważności książki inwalidy wojennego (wojskowego), legitymacji osoby represjonowanej, legitymacji emeryta-rencisty oraz emeryta-rencisty wojskowego, wydanej przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, jeżeli w dokumencie tym określono termin jego ważności.

Powyższe zasady mają odpowiednie zastosowanie do orzeczeń, których termin ważności upłynął przed dniem wejścia w życie Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, jeśli wniosek o ustalenie uprawnień do świadczenia na dalszy okres został złożony przed upływem terminu ważności tego orzeczenia i nowe orzeczenie nie zostało wydane przed dniem wejścia w życie ustawy.

Jeżeli w wyniku późniejszego wydania orzeczenia, okaże się, że w okresie, w którym nastąpiło wydłużenie prawa do świadczenia zgodnie z powyższymi zasadami, przysługiwało prawo do tego świadczenia w wyższej wysokości, świadczenie przysługuje w odpowiednio podwyższonej wysokości od miesiąca, w którym powstało prawo do jego podwyższenia.

 

Wszystkich z Państwa pragniemy serdecznie zaprosić do kontaktu z Kancelarią celem skorzystania z pomocy prawnej świadczonej przez Kancelarię również w obszarze prawa pracy.


Już w kolejnym wpisie omówimy temat zmian w zakresie umów najmu w obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2. Zapraszamy!