TARCZA ANTYKRYZYSOWA- Zmiany w zakresie zasad badań okresowych pracowników (stan na dzień 15 kwietnia 2020 r.)

Z cyklu „Tarcza Antykryzysowa”,

Zmiany w zakresie zasad badań okresowych pracowników

- stan na dzień 15 kwietnia 2020 r.

 

W okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, zawiesza się następujące obowiązki:

1. Przeprowadzania okresowych badań lekarskich pracownikom;

2. Wydawania przez pracodawców pracownikom skierowań na badania okresowe;

3. Zapewnienia okresowych badań lekarskich pracownikom zatrudnionym w warunkach narażenia na działanie substancji i czynników rakotwórczych lub pyłów zwłókniających po zaprzestaniu pracy w kontakcie z tymi substancjami, czynnikami lub pyłami oraz po rozwiązaniu stosunku pracy jeżeli taka osoba zgłosiłaby wniosek o objęcie takimi badaniami;

4. Podleganiu przez kierowców wykonujących przewóz drogowy badaniom lekarskim i psychologicznym, przeprowadzanym w celu stwierdzenia istnienia lub braku istnienia przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy;

5. Przechodzeniu przez maszynistów kolejowych okresowych badań lekarskich i psychologicznych, oraz uzyskiwaniu orzeczeń lekarskich, potwierdzających spełnienie wymagań zdrowotnych, fizycznych i psychicznych.

Po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego, w przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii albo po odwołaniu stanu epidemii pracodawca i pracownik są zobowiązani niezwłocznie podjąć wykonywanie zawieszonych obowiązków, i wykonać je w okresie nie dłuższym niż 60 dni od dnia odwołania danego stanu.

W przypadku braku dostępności lekarza uprawnionego do przeprowadzenia badania kontrolnego lub wstępnego, może wykonać je inny lekarz. Takie orzeczenie lekarskie wydane przez innego lekarza traci moc po upływie 30 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, w przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii, albo od dnia odwołania stanu epidemii. Orzeczenie lekarskie wydane przez innego lekarza włącza się do akt osobowych pracownika.

Ponadto, orzeczenia lekarskie wydane w ramach wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich, których ważność upłynęła po dniu 7 marca 2020 r., zachowują ważność, nie dłużej jednak niż do upływu 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. 

Jeżeli odrębne przepisy w zakresie badań lekarskich, innych niż badania lekarskie wstępne, okresowe, kontrolne lub badania psychologiczne, wymagają posiadania aktualnego orzeczenia lekarskiego albo psychologicznego, a ważność upłynęła po dniu 7 marca 2020 r., orzeczenie to zachowuje ważność, nie dłużej jednak niż do upływu 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

Jeżeli odrębne przepisy uzależniają wykonywanie określonych czynności lub uzyskanie określonych uprawnień w celu wykonania czynności zawodowych od posiadania odpowiedniego orzeczenia lekarskiego albo psychologicznego, orzeczenie takie powinno być wydane niezwłocznie, nie później niż do upływu 60 dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

 

Wszystkich z Państwa pragniemy serdecznie zaprosić do kontaktu z Kancelarią celem skorzystania z pomocy prawnej świadczonej przez Kancelarię również w obszarze prawa pracy.

Już w kolejnym wpisie omówimy temat zmian w zakresie wydawania i ważności orzeczeń o niezdolności do pracy w celu korzystania przez ubezpieczonego z uprawnień do świadczeń lub zasiłków. Zapraszamy!