TARCZA ANTYKRYZYSOWA- Zmiany w zakresie zasad pracy pracowników zatrudnionych w infrastrukturze krytycznej (stan na dzień 14 kwietnia 2020 r.)

Z cyklu „Tarcza Antykryzysowa”,

Zmiany w zakresie zasad pracy pracowników zatrudnionych w infrastrukturze krytycznej

- stan na dzień 14 kwietnia 2020 r.

 

Pracodawca zatrudniający pracowników:


1. w przedsiębiorstwie prowadzącym działalność polegającą na zapewnieniu funkcjonowania systemów i obiektów infrastruktury krytycznej w rozumieniu art. 3 pkt 2 lit. a, c, f, h i k ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, czyli dotyczącym zaopatrzenia w energię, surowce energetyczne i paliwa, sieci teleinformatycznych, zaopatrzenia w wodę, transport, produkcję, składowanie, przechowywania i stosowanie substancji chemicznych i promieniotwórczych, w tym rurociągi substancji niebezpiecznych;  

2. w przedsiębiorstwie będącym podwykonawcą lub dostawcą, którzy nie są częścią infrastruktury krytycznej, ale są kluczowi dla zachowania ciągłości działania infrastruktury krytycznej;

3. zapewniających funkcjonowanie stacji paliw płynnych w rozumieniu art. 3 pkt 10h ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, oraz stacji gazu ziemnego w rozumieniu art. 2 pkt 26 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych;

4. u przedsiębiorcy, w stosunku do którego wydano polecenie, o którym mowa w art. 11 ust. 2 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczeniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych;

 

- w przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii może, na czas oznaczony nie dłuższy niż do czasu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii:


a) zmienić system lub rozkład czasu pracy pracowników w sposób niezbędny dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstwa lub stacji;

b) polecić pracownikom świadczenie pracy w godzinach nadliczbowych w zakresie i wymiarze niezbędnym dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstwa lub stacji

 

W  powyższych przypadkach pracodawca:


1. zobowiązany jest zapewnić pracownikowi zakwaterowanie i wyżywienie niezbędne do realizacji przez pracownika jego obowiązków pracowniczych. Wartość świadczeń polegających na zakwaterowaniu i wyżywieniu nie podlega wliczeniu do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne;

2. odmawia udzielenia pracownikowi urlopu wypoczynkowego, w tym urlopu, o którym mowa w art. 1672 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, urlopu bezpłatnego oraz innego urlopu, a także przesuwa termin takiego urlopu lub odwołuje pracownika z takiego urlopu, jeżeli został on już pracownikowi udzielony.

 

Wszystkich z Państwa pragniemy serdecznie zaprosić do kontaktu z Kancelarią celem skorzystania z pomocy prawnej świadczonej przez Kancelarię.

Już w kolejnym wpisie omówimy temat zmian w zakresie badań okresowych pracowników. Zapraszamy!