TARCZA ANTYKRYZYSOWA- Zmiany w zakresie pobytu pracownika, będącego cudzoziemcem, cz. II - wydłużenie ważności zezwoleń na pracę dla cudzoziemców oraz terminów do opuszczenia przez cudzoziemca terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (stan na dzień 9 kwietni

Z cyklu „Tarcza Antykryzysowa”,

Zmiany w zakresie pobytu pracownika, będącego cudzoziemcem,

cz. II - wydłużenie ważności zezwoleń na pracę dla cudzoziemców oraz terminów do opuszczenia przez cudzoziemca terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

- stan na dzień 9 kwietnia 2020 r.

 

 

1. Wydłużenie ważności zezwoleń na pracę dla cudzoziemców

Jeżeli ostatni dzień ważności zezwolenia na pracę, o którym mowa w art. 88 ust. 1 pkt 1–5 lub ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, przypada w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, ogłoszonego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, okres ważności tego zezwolenia na pracę ulega przedłużeniu z mocy prawa do upływu 30 dnia, następującego po dniu odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni. Przepis ten ma zastosowanie odpowiednio do decyzji o przedłużeniu zezwolenia na pracę lub przedłużeniu zezwolenia na pracę sezonową.

 

2. Termin złożenia wniosku o przedłużenie okresu ważności zezwolenia na pracę 

W przypadku przedłużenia okresu ważności zezwolenia na pracę, wniosek, o którym mowa w art. 88a ust. 1a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, składa się nie wcześniej niż w terminie 90 dni przed upływem okresu ważności zezwolenia na pracę określonego w tym zezwoleniu i nie później niż w ostatnim dniu okresu ważności przedłużonego na podstawie pkt. 1 powyżej.

 

3. Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy

Jeżeli w oświadczeniu o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, wpisanym do ewidencji oświadczeń na podstawie art. 88z ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, wskazano okres pracy, którego koniec przypada w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, ogłoszonego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, cudzoziemiec może wykonywać pracę określoną oświadczeniem na rzecz podmiotu, który złożył oświadczenie, w okresie lub okresach nieobjętych oświadczeniem do upływu 30 dnia, następującego po dniu odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni, bez zezwolenia na pracę. Dodatkowego okresu wykonywania pracy nie wlicza się do okresu wykonywania pracy, o którym mowa w art. 87 ust. 3 i art. 88z ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

 

4. Opuszczenie przez cudzoziemca terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Jeżeli termin do opuszczenia przez cudzoziemca terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o którym mowa w art. 299 ust. 6 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach wypada w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonych w związku z COVID-19, termin ten ulega przedłużeniu do upływu 30 dnia, następującego po odwołaniu tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni.

 

5. Dobrowolny powrót cudzoziemca

Jeżeli ostatni dzień terminu dobrowolnego powrotu, o którym mowa w art. 315 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, wypada w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonych w związku z COVID-19, termin ten ulega przedłużeniu do upływu 30 dnia, następującego po dniu odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni.

 

 

Wszystkich z Państwa pragniemy serdecznie zaprosić do kontaktu z Kancelarią celem uzyskania pomocy prawnej w zakresie wydłużenia ważności zezwoleń na pracę dla cudzoziemców oraz terminów do opuszczenia przez cudzoziemca terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Już w kolejnym wpisie omówimy temat zmian w zakresie zasad pracy pracowników zatrudnionych w infrastrukturze krytycznej. Zapraszamy!