TARCZA ANTYKRYZYSOWA- Zmiany w zakresie pobytu pracownika, będącego cudzoziemcem, cz. I - Legalizacja pobytu cudzoziemca (stan na dzień 8 kwietnia 2020 r.)

Z cyklu „Tarcza Antykryzysowa”,

Zmiany w zakresie pobytu pracownika, będącego cudzoziemcem,

cz. I - Legalizacja pobytu cudzoziemca

- stan na dzień 8 kwietnia 2020 r.

 

Jakie zmiany zostały wprowadzone w związku z legalizacją pobytu cudzoziemców?

Wprowadzono szereg ułatwień dla pracowników będących cudzoziemcami w zakresie legalizacji ich pobytu w Polsce. Wydłużeniu ulega termin na składanie wniosków o:

1. Udzielenie zezwoleń pobytowych

Jeżeli termin do złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, o którym mowa w art. 105 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach wypada w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, ogłoszonego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, termin ten ulega przedłużeniu do upływu 30 dnia następującego po dniu odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni. Pobyt cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie biegu przedłużonego terminu, uważa się za legalny w rozumieniu art. 108 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, jeżeli cudzoziemiec złoży wniosek w tym terminie.

2. Przedłużenie karty pobytu

Jeżeli ostatni dzień okresu ważności zezwolenia na pobyt czasowy przypada w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, ogłoszonego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, okres ważności tego zezwolenia ulega przedłużeniu z mocy prawa do upływu 30 dnia następującego po dniu odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni. W tym przypadku nie wydaje się, ani nie wymienia się karty pobytu.

3. Przedłużenie wizy krajowej

Jeżeli ostatni dzień okresu pobytu cudzoziemca na podstawie wizy krajowej przypada w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, ogłoszonego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, okres pobytu na podstawie tej wizy oraz okres ważności tej wizy ulega przedłużeniu z mocy prawa do upływu 30 dnia następującego po dniu odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni. W tym przypadku nie umieszcza się naklejki wizowej w dokumencie podróży.

4. Przedłużenie pobytu w ramach ruchu bezwizowego

Jeżeli termin do złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, o którym mowa w art. 300 ust. 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach wypada w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, ogłoszonego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, termin ten ulega przedłużeniu do upływu 30 dnia następującego po dniu odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni.

 

Wszystkich z Państwa pragniemy serdecznie zaprosić do kontaktu z Kancelarią celem uzyskania pomocy prawnej w zakresie legalnego pobytu cudzoziemca w okresie stanu epidemii.

 

Już w kolejnym wpisie omówimy temat zmian w zakresie wydłużenia ważności zezwoleń na pracę dla cudzoziemców oraz terminów do opuszczenia przez cudzoziemca terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zapraszamy!