TARCZA ANTYKRYZYSOWA- Zmiany w zakresie terminu na sporządzenie i złożenie sprawozdania finansowego dla spółek prawa handlowego (stan na dzień 6 kwietnia 2020 r.)

Z cyklu „Tarcza Antykryzysowa”,

Zmiany w zakresie terminu na sporządzenie i złożenie sprawozdania finansowego dla spółek prawa handlowego

- stan na dzień 6 kwietnia 2020 r.


Na podstawie art. 15zzh ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm), Minister Finansów wydał Rozporządzenie z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 570).


Minister Finansów wydłużył termin na sporządzenie sprawozdania finansowego o 3 miesiące w stosunku do terminów określonych w art. 12 ust. 2 ustawy o rachunkowości,
a w przypadku jednostek prowadzących działalność, do których stosuje się przepisy ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym, o 2 miesiące.

 

Co to oznacza w praktyce?

Przykładowo spółka prawa handlowego zobowiązana do sporządzenia sprawozdania finansowego, do której nie stosuje się przepisów ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym, może sporządzić sprawozdanie finansowe za rok 2019 (dotyczące zakończenia jej roku obrotowego, który kończy się jednocześnie z końcem roku kalendarzowego) do dnia 30 czerwca 2020 r., a spółka, do której stosuje się przepisy ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym do dnia 31 maja 2020 r.

 

Minister Finansów wydłużył termin na zatwierdzenie sprawozdania finansowego przez organ zatwierdzający, który to termin zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości wynosi 6 miesięcy od dnia zakończenia roku bilansowego. Minister Finansów wydłużył ww. termin o 3 miesiące, a w przypadku jednostek prowadzących działalność, do których stosuje się przepisy ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym, o 2 miesiące.

 

Co to oznacza w praktyce?

Na podstawie wprowadzonej zmiany, w spółce prawa handlowego, do której nie stosuje się przepisów ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym i w której rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, organ zatwierdzający powinien zatwierdzić sporządzone sprawozdanie finansowe za rok 2019 do dnia 30 września 2020 r., a w przypadku spółki, do której stosuje się przepisy ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym można dokonać zatwierdzenia sprawozdania finansowego do dnia 30 sierpnia 2020 r.

 

***

Następnie zatwierdzone roczne sprawozdanie finansowe należy złożyć do sądu rejestrowego w terminie 15 dni od dnia jego zatwierdzenia zgodnie z art. 69 i n. ustawy o rachunkowości.

 

 

Wszystkich z Państwa pragniemy serdecznie zaprosić do kontaktu z Kancelarią celem uzyskania pomocy prawnej w zakresie przygotowania dokumentów niezbędnych do zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki, jak również do skorzystania z pomocy prawnej w celu złożenia dokumentów do sądu rejestrowego.


Już w kolejnym wpisie omówimy temat zmian w zakresie pobytu pracownika, będącego cudzoziemcem. Zapraszamy!