TARCZA ANTYKRYZYSOWA- Tryb zawierania porozumienia w sprawie wdrożenia równoważnego czasu pracy lub wprowadzenia mniej korzystnych warunków zatrudnienia pracowników niż wynikające z umów o pracę (stan na dzień 3 kwietnia 2020 r.)

Z cyklu „Tarcza Antykryzysowa”,

Tryb zawierania porozumienia w sprawie wdrożenia równoważnego czasu pracy lub wprowadzenia mniej korzystnych warunków zatrudnienia pracowników niż wynikające z umów o pracę
- stan na dzień 3 kwietnia 2020 r.

 

Kto może wdrożyć równoważny czas pracy w zakładzie pracy lub wprowadzić mniej korzystne warunki zatrudnienia pracowników niż wynikające z umów o pracę?

Pracodawca, u którego wystąpił spadek obrotów  gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 i który nie zalega w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019 r.

 

Z kim jest zawierane porozumienie?

Porozumienie zawiera pracodawca oraz:

1) organizacja związkowa reprezentatywna, w rozumieniu art. 253 ust. 1 lub 2 ustawy o związkach zawodowych, z których każda zrzesza co najmniej 5% pracowników zatrudnionych u pracodawcy, albo

2) organizacja związkowa reprezentatywna, w rozumieniu art. 253 ust. 1 lub 2 ustawy o związkach zawodowych – jeżeli u pracodawcy nie działają reprezentatywne zakładowe organizacje związkowe zrzeszające co najmniej 5% pracowników zatrudnionych u pracodawcy, albo

3) zakładowa organizacja związkowa – jeżeli u pracodawcy działa jedna organizacja związkowa, albo

4) przedstawiciele pracowników, wyłonieni w trybie przyjętym u danego pracodawcy – o ile u pracodawcy nie działa zakładowa organizacja związkowa.

Jeśli w związku z COVID-19 nastąpią trudności w przeprowadzeniu wyborów na przedstawicieli pracowników, porozumienie to może być zawarte z przedstawicielami pracowników wybranymi przez pracowników uprzednio dla innych celów przewidzianych w przepisach prawa pracy.

 

Co dalej po zawarciu porozumienia?

Pracodawca zobowiązany jest do przekazania kopii porozumienia właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia porozumienia. W przypadku, gdy pracownicy zatrudnieni u pracodawcy byli objęci ponadzakładowym układem zbiorowym pracy, okręgowy inspektor pracy przekazuje informacje o porozumieniu w sprawie wprowadzenia systemu równoważnego czasu pracy lub o stosowaniu mniej korzystnych warunków zatrudnienia pracowników niż wynikające z umów o pracę, zawartych z tymi pracownikami, do rejestru ponadzakładowych układów pracy.

 

Informujemy, iż powyższe informacje zostały opracowane na podstawie ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Ustawa została ogłoszona w Dzienniku Ustaw pod poz. 568. Cały tekst ustawy jest dostępny tutaj: http://dziennikustaw.gov.pl/D2020000056801.pdf

 

Wszystkich z Państwa pragniemy serdecznie zaprosić do kontaktu z Kancelarią celem uzyskania pomocy prawnej w zakresie wprowadzenia w zakładzie pracy systemu równoważnego czasu pracy lub mniej korzystnych warunków zatrudnienia pracowników niż wynikające z umów o pracę.

 

Już w poniedziałek omówimy temat zmian w zakresie terminu na złożenie sprawozdania finansowego. Zapraszamy!