TARCZA ANTYKRYZYSOWA- Wysokość dofinansowania zatrudnienia w wyniku przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy (stan na dzień 1 kwietnia 2020 r.)

Z cyklu „Tarcza Antykryzysowa”,

 

Wysokość dofinansowania zatrudnienia w wyniku przestoju ekonomicznego
lub obniżonego wymiaru czasu pracy

- stan na dzień 1 kwietnia 2020 r.

 

Przedsiębiorca, u którego wystąpił spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19, może zwrócić się z wnioskiem o:

1. przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy,

2. wypłatę ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (dalej: FGŚP) świadczeń na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników, objętych przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy w następstwie wystąpienia COVID-19,

3. wypłatę środków z FGŚP na opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne pracowników, należnych od pracodawcy od przyznanych ww. świadczeń.

 

Jaka jest  wysokość dofinansowania zatrudnienia w wyniku przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy?

Pracownikowi objętemu przestojem ekonomicznym pracodawca wypłaca wynagrodzenie obniżone nie więcej niż o 50%, nie niższe jednak niż w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy. Wynagrodzenie może być dofinansowywane ze środków FGŚP w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.

Ponadto, przedsiębiorca, może obniżyć wymiar czasu pracy o 20%, nie więcej niż do 0,5 etatu, z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę, ustalane na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy. Wynagrodzenie może być dofinansowywane ze środków FGŚP do wysokości połowy wynagrodzenia, jednak nie więcej niż 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującego na dzień złożenia wniosku.

Dofinansowanie nie przysługuje do wynagrodzeń pracowników, których wynagrodzenie uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek, było wyższe niż 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującego na dzień złożenia wniosku.

 

Jaka jest definicja pracownika w odniesieniu do analizowanych przepisów?

W tym przypadku pracownikiem jest osoba fizyczna, która zgodnie z przepisami polskiego prawa pozostaje z pracodawcą w stosunku pracy. Przepisy dotyczące przyznawanych świadczeń stosuje się odpowiednio do osób, z którymi przedsiębiorca zawarł umowę o pracę nakładczą, umowę zlecenia lub inną umowę o świadczenie usług, do których zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, jak również do osób, które wykonują pracę zarobkową na podstawie innej niż stosunek pracy na rzecz pracodawcy, będącego rolniczą spółdzielnią produkcyjną lub inną spółdzielnią, zajmującą się produkcją rolną, jeżeli z tego tytułu podlega obowiązkowi ubezpieczeń: emerytalnemu i rentowemu, z wyjątkiem pomocy domowej, zatrudnionej przez osobę fizyczną.

 

Informujemy, iż powyższe informacje oparte są na podpisanej przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej ustawie z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Ustawa ma wejść w życie z dniem ogłoszenia, z pewnymi wyjątkami określonymi w jej treści.

 

Wszystkich z Państwa pragniemy serdecznie zaprosić do kontaktu z Kancelarią celem uzyskania pomocy prawnej w zakresie dofinansowania zatrudnienia.

 

Już jutro omówimy temat zmian w zakresie elastycznego czasu pracy, na podstawie ustawy. Zapraszamy!