TARCZA ANTYKRYZYSOWA- Wprowadzenie w zakładzie pracy przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy (stan na dzień 31 marca 2020 r.)

Z cyklu „Tarcza Antykryzysowa”,

Wprowadzenie w zakładzie pracy przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy

- stan na dzień 31 marca 2020 r.

 

Przedsiębiorca, u którego wystąpił spadek obrotów  gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19, może zwrócić się z wnioskiem o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy, o wypłatę ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych świadczeń na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników, objętych przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy w następstwie wystąpienia COVID-19, jak również o wypłatę środków z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne pracowników, należnych od pracodawcy od przyznanych ww. świadczeń.

 

Jak należy wprowadzić w zakładzie pracy przestój ekonomiczny lub obniżony wymiar czasu pracy?

 

Warunki i tryb wykonywania pracy w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy ustala się w POROZUMIENIU między pracodawcą, a:

1) organizacją związkową reprezentatywną, w rozumieniu art. 253 ust. 1 lub 2 ustawy związkach zawodowych, z których każda zrzesza co najmniej 5% pracowników zatrudnionych u pracodawcy, albo

2) organizacją związkową reprezentatywną, w rozumieniu art. 253 ust. 1 lub 2 ustawy o związkach zawodowych – jeżeli u pracodawcy nie działają reprezentatywne zakładowe organizacje związkowe zrzeszające co najmniej 5% pracowników zatrudnionych u pracodawcy, albo

3) zakładową organizacją związkową – jeżeli u pracodawcy działa jedna organizacja związkowa, albo

4) przedstawicielami pracowników, wyłonionymi w trybie przyjętym u danego pracodawcy – o ile u pracodawcy nie działa zakładowa organizacja związkowa.

Jeśli w związku z COVID-19 nastąpią trudności w przeprowadzeniu wyborów na przedstawicieli pracowników, porozumienie to może być zawarte z przedstawicielami pracowników wybranymi przez pracowników uprzednio dla innych celów przewidzianych w przepisach prawa pracy.

Porozumienie powinno zawierać co najmniej:

1) oznaczenie grup zawodowych, objętych przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasu pracy;

2) określenie obniżonego wymiaru czasu pracy, obowiązującego pracowników;

3) wskazanie okresu, przez jaki obowiązują rozwiązania dotyczące przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy.

UwagaPrzy ustalaniu warunków i trybu wykonywania pracy w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy nie stosuje się przepisów dotyczących wypowiedzenia warunków pracy i płacy (tj. art. 42 § 1–3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy).

 

Pracodawca zobowiązany jest do przekazania kopii porozumienia właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia porozumienia. W przypadku, gdy pracownicy zatrudnieni u pracodawcy byli objęci ponadzakładowym układem zbiorowym pracy, okręgowy inspektor pracy przekazuje informacje o porozumieniu w sprawie określenia warunków
i trybu wykonywania pracy w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy do rejestru ponadzakładowych układów zbiorowych pracy.

 

Informujemy, iż powyższe informacje oparte są na Rządowym projekcie ustawy. W dniu 26 marca 2020 r. projekt ten wpłynął do Sejmu i został skierowany do I czytania na posiedzeniu Sejmu. W dniu
27 marca 2020 r. wpłynęła autopoprawka do projektu, Sejm przyjął ustawę i przekazał do Senatu. Senat wniósł poprawki do projektu ustawy, również do ww. opisanego zagadnienia. Senat m. in. zgłosił poprawki, polegające na wprowadzeniu zamiast „obniżonego wymiaru czasu pracy” pojęcie „zagrożenie ekonomiczne” (brak definicji), wyeliminował możliwość zawarcia porozumienia z przedstawicielami pracowników wyłonionymi uprzednio do innych celów u pracodawcy, jak również wprowadził propozycję terminu na zawarcie porozumienia – 7 dni od dnia poinformowania przez pracodawcę o zamiarze wprowadzenia warunków zagrożenia ekonomicznego w następstwie wystąpienia COVID-19 lub przestoju ekonomicznego w następstwie wystąpienia COVID-19, a po upływie ww. terminu pracodawca samodzielnie ustala tymczasowe warunki i tryb wykonywania pracy, jednak maksymalnie obowiązujących przez okres kolejnych siedmiu dni (gdyż w tym czasie należy zawrzeć porozumienie).

 

Na dzień 31 marca 2020 r. prace nad ustawą są niezakończone. Pragniemy poinformować, iż są to projektowane zmiany, które mogą zostać jeszcze doprecyzowane lub zmienione. Będziemy informować Państwa na bieżąco o wejściu w życie ostatecznej treści proponowanych regulacji.

 

Wszystkich z Państwa pragniemy serdecznie zaprosić do kontaktu z Kancelarią celem uzyskania pomocy prawnej w przygotowaniu odpowiednich porozumień.

Już jutro omówimy temat wysokości dofinansowania zatrudnienia na podstawie projektowanej ustawy. Zapraszamy!