TARCZA ANTYKRYZYSOWA- dofinansowanie zatrudnienia dla przedsiębiorców (stan na dzień 30 marca 2020 r.)

Z cyklu „Tarcza Antykryzysowa”,

Dofinansowanie zatrudnienia dla przedsiębiorców
- stan na dzień 30 marca 2020 r.

Przedsiębiorca, u którego wystąpił spadek obrotów  gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19, może zwrócić się z wnioskiem o wypłatę ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (dalej: FGŚP) świadczeń na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników, objętych przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy w następstwie wystąpienia COVID-19.

Powyższe świadczenia wypłacane są w okresach przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy oraz przysługują przez łączny OKRES 3 MIESIĘCY, przypadających od daty złożenia wniosku. Wnioski będzie można składać do dyrektorów wojewódzkich urzędów pracy.

PRZESŁANKI DO ZŁOŻENIA WNIOSKU:

1. u przedsiębiorcy wystąpił spadek obrotów gospodarczych – przez spadek obrotów gospodarczych rozumie się spadek sprzedaży towarów lub usług, w ujęciu ilościowym lub wartościowym:

a. nie mniej niż o 15%, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego;

b. nie mniej niż o 25%, obliczony jako stosunek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego, przypadającego po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku, w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego

2. przedsiębiorca nie zalega w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz lub Fundusz Pracy, z wyjątkiem przypadku, gdy:

a. zadłużony przedsiębiorca zawarł umowę z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych lub otrzymał decyzję urzędu skarbowego w sprawie spłaty zadłużenia i terminowo spłaca raty lub korzysta z odroczenia terminu płatności, albo

b. zaleganie w regulowaniu składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz lub Fundusz Pracy powstało w okresie spadku obrotów gospodarczych, a przedsiębiorca dołączył do wniosku o przyznanie świadczeń plan spłaty zadłużenia, uprawdopodabniający poprawę kondycji finansowej przedsiębiorcy i pełną spłatę zaległości w regulowaniu składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz lub Fundusz Pracy, wraz z kopią wniosku do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o rozłożenie na raty należności z tytułu tych składek lub o odroczenie płatności tych składek;

z zastrzeżeniem, że przedsiębiorca nie zalega w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, FGŚP, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019 r.;

3. wobec przedsiębiorcy nie zachodzą przesłanki do ogłoszenia upadłości, z zastrzeżeniem, że przedsiębiorca nie zalega w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, FGŚP, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019 r.;

4. pracownicy przedsiębiorcy (jak również osoby, z którymi przedsiębiorca zawarł umowy cywilnoprawne) zostali objęci przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasu pracy.

UWAGA:Przedsiębiorca może otrzymać pomoc z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych wyłącznie w przypadku, jeżeli nie uzyskał pomocy w odniesieniu do tych samych pracowników w zakresie takich samych tytułów wypłat na rzecz ochrony miejsc pracy.

Informujemy, iż powyższe informacje oparte są na Rządowym projekcie ustawy. W dniu 26 marca 2020 r. projekt ten wpłynął do Sejmu i został skierowany do I czytania na posiedzeniu Sejmu. W dniu 27 marca 2020 r. wpłynęła autopoprawka do projektu, Sejm przyjął ustawę i przekazał do Senatu. Na dzień 30 marca 2020 r. prace nad ustawą są niezakończone. Pragniemy poinformować, iż są to projektowane zmiany, które mogą zostać jeszcze doprecyzowane lub zmienione. Będziemy informować Państwa na bieżąco o wejściu w życie ostatecznej treści proponowanych regulacji.

Wszystkich z Państwa pragniemy serdecznie zaprosić do kontaktu z Kancelarią celem weryfikacji, czy kwalifikują się Państwo do skorzystania z dofinansowania do wynagrodzeń pracowników.

Już jutro omówimy temat wprowadzenia w zakładzie pracy przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy na podstawie projektowanej ustawy. Zapraszamy!